Na spletni strani eUprave je bil 26.02.2021 objavljen predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (v nadaljevanju: Uredba), ki ga je podalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP). S predlagano uredbo želi MKGP zagotoviti ukrepe za preprečevanje širjenja podlubnikov iz gozdnih rezervatov v večnamenske gozdove.

V 3. členu Uredbe je v gozdnih rezervatih s strogim varstvenim režimom po novem omogočeno spremljanje stanja populacij podlubnikov s kontrolnimi pastmi s specifičnimi feromonskimi pripravki v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo gozdov. Postavitev pasti se izvede ob ugotovljenem pojavu podlubnikov. Stanje se spremlja na površini gozdnega rezervata v pasu 100 m od zunanjega roba rezervata, razen če naravne razmere v gozdnem rezervatu s strogim varstvenim režimom tega ne omogočajo. Če Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju Zavod) na tej površini ugotovi prenamnožitev populacij podlubnikov, kot to določajo predpisi, ki urejajo varstvo gozdov, mora na tej površini povečati število kontrolnih pasti v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo gozdov.

Glede na Uredbo, Zavod v primeru ugotovljene prenamnožitve populacij podlubnikov v gozdnem rezervatu s strogim varstvenim režimom z odločbo v upravnem postopku skladno s predpisi, ki urejajo gozdove, lastniku gozdnega rezervata s strogim varstvenim režimom določi izvedbo preventivnih varstvenih del in rok, do kdaj jih mora opraviti. Podlubniki se uničijo s sežiganjem, obeljena kontrolna drevesa pa morajo ostati v gozdnem rezervatu s strogim varstvenim režimom.

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) na pobudo Oddelka za varstvo gozdov in s podporo Znanstvenega sveta GIS se ne strinja s predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, ki so navedene v 3. členu predlagane Uredbe.

Obrazložitev