na glavno vsebino
dr. Peter Prislan

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

dr. Peter Prislan

PODROČJE DELALesna biomasa in trda bio-goriva, primarna predelava lesa, bioekonomija, biologija lesa (anatomija lesa in skorje, nastajanje ksilema in floema, kambijeva aktivnost, ultrastruktura celic, celična diferenciacija), fiziologija dreves, dendroekologija.

Življenjepis

Izobrazba:

 • 2007 – diploma, univerzitetni diplomirani inženir lesarstva, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 • 2012 – doktorat, doktor znanosti s področja lesarstva, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. Naslov disertacije: »Večletno in sezonsko nastajanje ksilema in floema pri bukvi (Fagus sylvatica L.) z dveh rastišč v Sloveniji«.

Zaposlitve:

 • Mladi raziskovalec – od 1.9.2007 do 31.3.2012 na Oddelku za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 • Asistent na področju lesarstva ­ od 24.1.2011 do 31.5.2013 na oddelku za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 • Raziskovalec ­od 1.6.2013 na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

Habilitacije in izvolitve:

 • 24. januarja 2011 izvoljen v pedagoški naziv »Asistent s področja lesarstva« na oddelku za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 • 16. julija 2012 izvoljen v znanstveno raziskovalni naziv »Znanstveni sodelavec« na Gozdarskem inštitutu Slovenije.
 • 16. julija 2018 ponovna izvolitev v naziv »Znanstveni sodelavec« na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

Delo na tujih inštitucijah:

 • 3 meseci (1.12.2007–29.2.2008) na Univerzi v Hamburgu, Nemčija v okviru program izmenjave LLP/Erasmus.
 • 3 meseci (1.12.2008–1.3.2010) na Johann Heinrich von Thünen-Institute (vTI), Inštitut za biologijo in tehnologijo lesa v Hamburgu, Nemčija v okviru programa LLP/Erasmus praksa.
 • 3 meseci (1.8.2017-31.10.2017) na Université du Québec à Chicoutimi, Département des Sciences Fondamentales, Kanada v okviru štipendij za kratko znanstveno usposabljanje, ki jih ponuja raziskovalna agencija Québec (Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies).

Članstva v mednarodnih organizacijah:

 • IAWA (International Association of Wood Anatomy)
 • ATR (Association for Tree-Ring Research)

Pedagoška dejavnost:

 • 2011 do 2012 asistent s področja znanosti o lesu na Katedri za tehnologijo lesa, Oddelka za lesarstvo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani sodeloval pri vajah iz predmetov Anatomija lesa, Lastnosti lesa, na univerzitetnem in visokošolskem strokovnem študiju lesarstva.
 • Med 2012-2022 so-mentor pri šest diplomskih in magistrskih delih.
 • Od oktobra 2015 predavatelj na Višji strokovni šoli v Ljubljani za predmeta »Tvoriva v lesarstvu« ter »Pomožni materiali v lesarstvu«.
 • Od leta 2018 mentor mlademu raziskovalcu.

Nagrade, priznanja in štipendije:

 • 2007 prejel Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani za univerzitetno diplomsko delo.
 • 2009 na konferenci Eurodendro 2009 kot doktorand prejel priznanje za najboljšo predstavitev.
 • 2013 na konferenci WSE (International Symposium on Wood Structure in Plant Biology and Ecology) prejel IAWA priznanje za najboljši poster.
 • 2017 prejel štipendijo za kratko znanstveno usposabljanje, ki jih ponuja raziskovalna agencija Québec (Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies) v okviru programa »Merit scholarship program for foreign students (PBEEE)«.

Vodenje projektov:

 • Podoktorski raziskovalni projekt Z4-7318 (1.1.2016 - 31.12.2017): Vpliv klimatskih sprememb na kambijevo aktivnosti, nastajanje in zgradbo lesa ter produktivnost bukve (Fagus sylvatica L.) in smreke (Picea abies L.) v Sloveniji.
 • Ciljni raziskovalni projekt V4-2016 (1.11.2020 - 31.10.2023): Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu.
 • Temeljni raziskovalni projekt J4-2541 (1.9.2020 - 31.8.2023): Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko akumulacije lesne biomase bukve in smreke v Sloveniji in ovrednotenje s tem povezanih potencialov rasti biogospodarstva.
SHIFT + A