na glavno vsebino
Vsi oddelki

VARGO

Oddelek za varstvo gozdov

Laboratorij za varstvo gozdov

Laboratorij za varstvo gozdov (LVG) izvaja laboratorijske preiskave vzorcev (t.j. določena količina rastlin, rastlinskih proizvodov, zemlje, škodljivih organizmov ali kateri koli drug organizem, predmet ali snov, ki lahko vsebuje ali širi škodljive organizme) zaradi diagnostike škodljivih organizmov. Naše osnovno vodilo je kakovost na vseh področjih našega dela.

Glavne dejavnosti LVG so:

 • izvajanje preskusov za potrebe diagnostike škodljivih organizmov v Sloveniji in EU,
 • izvajanje analiz za potrebe raziskovalcev GIS in zunanjih raziskovalcev,
 • vključevanje v raziskovalno in strokovno delo, ki poteka na Gozdarskem inštitut Slovenije,
 • izvajanje meritev za zunanje naročnike.

Laboratorij za varstvo gozdov je pomemben del raziskovalne infrastrukture Gozdarskega inštituta Slovenije.

Laboratorij skrbi tudi za zbirko živih kultur Laboratorija za varstvo gozdov, v kateri shranjujemo in ohranjamo živost pomembnih izolatov fitopatogenih in drugih gliv.

 

Gozdarski inštitut Slovenije je za Laboratorij za varstvo gozdov, ki je infrastruktura Oddelka za varstvo gozdov, akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije  LP-120 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Seznam akreditiranih metod Gozdarskega inštituta Slovenije je naveden v Prilogi k akreditacijski listini.

 

Javne službe in pooblastila

 • Javna gozdarska služba: Poročevalska, prognostično-diagnostična služba za gozdove (PPD) (Zakon o gozdovih)
 • Javno pooblastilo za opravljanje strokovnega in zdravstvenega nadzora nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom (Zakon o gozdovih)
 • Javno pooblastilo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin, in sicer izvajanje strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin ter naloge fitosanitarnih pregledov. (Odločba UVHVVR (takrat Fitosanitarna uprava RS) z dne 3.6.2009 (Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin))
 • Uradni laboratorij za: (i) določanje gliv na gozdnem drevju in drugih lesnatih rastlinah z molekularnimi metodami ter (ii) določanje insektov in pršic na gozdnem drevju in drugih lesnatih rastlinah ter lesenem pakirnem materialu z morfološkimi in morfometrijskimi metodami (Odločba UVHVVR z dne 13.6.2022)
 • Nacionalni referenčni laboratorij za škodljive organizme rastlin – glive in oomicete (konzorcij KIS, IHPS in GIS)) (Odločba UVHVVR z dne 10.10.2019)
 • Nacionalni referenčni laboratorij za škodljive organizme rastlin – insekti in pršice (konzorcij KIS in GIS)) (Odločba UVHVVR z dne 10.10.2019)
 • Prostori Laboratorija za varstvo gozdov so z Odločbo UVHVVR z dne 17.5.2022 določeni kot karantenska postaja

 

Sprejem vzorcev

V laboratoriju izvajamo analize (diagnostiko) vzorcev le ob predhodnem dogovoru (pogoje našega dela in cene storitev najdete v spodnjem dokumentu – Cenik). Za več informacij kontaktirajte lvg.diagnostiki@gozdis.si in ob tem navedite vsaj naslednje informacije:

 • ime, naslov in ostale potrebne podatke pošiljatelja vzorca oziroma vzorčevalca in identiteta plačnika,
 • vrsta rastline in opis poškodb in znamenj (simptomi, splošni zunanji videz, …),
 • namen testiranja/diagnostike, tj. navedba škodljivega organizma(ov), na katerega se vzorec testira (če znano),
 • najdišče / izvor vzorca (lokacija),
 • ostale informacije.

 

Dokumenti

SHIFT + A