na glavno vsebino
Vsi oddelki

VARGO

Oddelek za varstvo gozdov

Vizija

Stremimo k vrhunskim raziskavam zdravja gozdov in lesnatih rastlin. Izsledke raziskav vpeljujemo v strokovno delo na področju zdravja in varstva gozdov v Sloveniji. Prizadevamo si, da znanje prenašamo na mlajše generacije in tako skrbimo za razvoj gozdarstva ter soustvarjamo prihodnost gozdarske stroke v Sloveniji. V svojih prizadevanjih za ohranjanje zdravih, sonaravnih, trajnostnih in večnamenskih slovenskih gozdov težimo k povezovanju in sodelovanju z različnimi strokami in deležniki. Želimo ustvarjati delovno okolje, ki spodbuja vedoželjnost, ustvarjalnost, odličnost in spoštovanje.

Stremimo k nacionalni in mednarodni prepoznavnosti in vpetosti; odličnosti in vrhunskosti!

Strateški cilji:
 • Odličnost v znanosti in diagnostiki
 • Ozaveščanje in prenos znanj
 • Odgovorno ravnanje s kadri in skrb za razvoj
 • Mednarodno in nacionalno sodelovanje
 • Izboljšanje raziskovalne infrastrukture
 • Skrb za finančne vire
 • Pridobitev in vzdrževanje akreditacije po SIST EN ISO/IEC 17025
Strateške usmeritve:
 • Spoznavanje, spremljanje in napovedovanje škodljivih biotskih in abiotskih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje slovenskih gozdov in drevje v urbanem okolju.
 • Preučevanje možnosti obvladovanja škodljivih organizmov na gozdu neškodljiv način.
 • Razvoj diagnostične infrastrukture in skrb za zbirke vzorcev.
 • Svetovanje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti ter prenos znanj v prakso.

 

Poslanstvo

Oddelek za varstvo gozdov na Gozdarskem inštitutu Slovenije skupaj s svojim laboratorijem predstavlja raziskovalno infrastrukturo slovenskega gozdarstva, ki omogoča raziskave in diagnostiko ter strokovno delo na področju zdravja gozdov. Identificiramo, preučujemo, spremljamo in napovedujemo gozdu škodljive organizme in abiotske poškodbe.

Sooblikujemo strokovne podlage za reševanje aktualnih izzivov povezanih z zdravjem gozda. Sodelujemo s ključnimi deležniki v slovenskem gozdarstvu. Negujemo in širimo vzpostavljeno mrežo znanstvenih povezav in prenašamo nova znanja in izkušnje v slovensko znanost in stroko.

Kalimo kadre, tako strokovnjake kot znanstvenike. Nadgrajujemo raziskovalno infrastrukturo, skrbimo za zdravje in spoštovanje vseh zaposlenih.

Še ne strti orehi so naš izziv.

 

Vrednote

Odličnost: stremimo k odličnosti pri delu

Spoštovanje in odgovornost: do sodelavcev, naročnikov, dobaviteljev, strank, partnerjev in družbe ter okolja ravnamo spoštljivo in odgovorno

Integriteta: delamo transparentno, skladno z našim poslanstvom in etičnimi ter pravnimi normami družbe

Sodelovanje in zaupanje: z medsebojnim sodelovanjem smo močnejši; stremimo k mednarodni vpetosti in podpiramo sodelovanje z drugimi 

Vedoželjnost in samoiniciativnost: vedno raziskujemo in odkrivamo, spodbujamo samoiniciativnost

Komunikacija: ozaveščamo javnost, naše znanje delimo in iščemo rešitve za strokovne probleme

Pozitivna naravnanost: veselimo se skupnih uspehov, prepričani smo v svoje znanje in sposobnosti, stremimo k optimizmu

Kritičnost: razvijamo in spodbujamo kritično mišljenje

 

Zavezani kakovosti

Pri svojem delu delujemo skladno z našim poslanstvom in vrednotami, etičnim kodeksom in v skladu z veljavnim pravom. Sledimo priporočilom standarda SIST EN ISO/IEC 17025, smernicam Evropske in mediteranske organizacije za varstvo rastlin, mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ter drugim relevantnim dokumentom. Zavezujemo se, da bomo raziskave in storitve opravljali kakovostno in zanesljivo, ne glede na naročnika in financerja.

 

Datum: 15. 12. 2021

SHIFT + A