na glavno vsebino

Zdravstveno varstvo rastlin

Strokovne naloge zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu

 

Naloge zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu se opravljajo na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) in predpisov EU (Uredba (EU) 2016/2031, Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2072, Delegirana Uredba Komisije št. 2019/1702  in Izvedbeni sklepi Komisije o nujnih ukrepih), Uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin (Uradni list RS, št. 78/19) in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 129/20) ter po programu Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

UVHVVR je Gozdarskemu inštitutu Slovenije dodelil javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin (Odločba št. 3430-531/2008/3 s spremembami), in sicer:

  • strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin in
  • naloge fitosanitarnih pregledov.

Izvajanje nalog zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu omogoča Laboratorij za varstvo gozdov, ki s sistemom zagotavljanja kakovosti skrbi za neoporečno delovanje in za razvoj področja. Laboratorij deluje po zahtevah standarda ISO/IEC 17025:2017 ter v skladu s pogoji, ki jih predpisuje področna zakonodaja. Laboratorij za varstvo gozdov ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti. Smernice dela Laboratorija za varstvo gozdov so opisane pod opombami v Ceniku (povezava).

GIS je poleg tega imenovan uradni laboratorij RS za področje zdravja rastlin, in sicer za glive in žuželke na gozdnem drevju, drugih lesnatih rastlinah in lesenem pakirnem materialu. GIS je tudi član dveh konzorcijev Nacionalnih referenčnih laboratorijev RS za škodljive organizme rastlin, in sicer za glive in oomiceter ter insekte in pršice. Izvajanje nalog s področja zdravja rastlin v gozdarstvu omogoča laboratorij za varstvo gozdov, ki s sistemom zagotavljanja kakovosti skrbi za neoporečno delovanje in razvoj področja.

Koordiniramo in sodelujemo pri izvedbi programov preiskav škodljivih organizmov, izvajamo laboratorijske preiskave, vzdržujemo informacijski sistem in kakovost laboratorija ter skrbimo za referenčne zbirke za določanje škodljivih organizmov in UVHVVR zagotavljamo strokovno pomoč.

V okviru strokovnih nalog zdravstvenega varstva rastlin koordiniramo in sodelujemo pri izvedbi programov preiskav škodljivih organizmov, izvajamo laboratorijske preiskave, vzdržujemo informacijski sistem in kakovost laboratorija in skrbimo za referenčne zbirke za določanje škodljivih organizmov ter UVHVVR nudimo strokovno pomoč.

 

Kot zanimivost:

  • V letu 2023 smo izvajali 14 programov preiskav za ugotavljanje navzočnosti škodljivih organizmov rastlin.
  • V letu 2023 smo v okviru programov preiskav z namenom iskanja poškodb oziroma simptomov škodljivih organizmov naredili 217 pregledov in ob tem pregledali okoli 491 ha površin, s poudarkom na gozdnih zemljiščih.
  • V letu 2023 smo postavili 139 pasti, s katerimi smo ugotavljali navzočnost škodljivih organizmov v okviru programov preiskav oziroma smo lovili vektorje bolezni dreves.
  • V laboratoriju za varstvo gozdov smo v letu 2023 izvedli 503 analize vzorcev, ki so bili odvzeti v okviru programov preiskav.

 

    

SHIFT + A