na glavno vsebino
Vsi oddelki

GEKO

Oddelek za gozdno ekologijo

Sodelavci oddelka sodelujemo v domačih in mednarodnih raziskovalnih nalogah ter v vseevropskem programu spremljanja stanja gozdov. Poleg tega se vključujemo v strokovne delovne skupine doma in v tujini, ki so v pomoč pri oblikovanju metodologij in strategij gozdne ekologije ter gozdarstva.

Ker je sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih nalogah ključnega pomena, poseben poudarek namenjamo povezavam s tujimi raziskovalci, kar se kaže v sodelovanju na različnih strokovnih in znanstvenih posvetovanjih, izpopolnjevanjih v tujini in izmenjevanju podatkov

Projekt LIFE-IP NATURA.SI: LIFE integriran projekt za okrepljeno izvajanje NATURA 2000 v Sloveniji (LIFE Integrated project for enhanced management of NATURA 2000 in Slovenia)

http://www.natura2000.si/life_natura/ 

Trajanje projekta: 5. sept. 2018  -  31. dec. 2026
V projektu sodeluje 15 partnerjev; vodilni partner je MOP; vsebine povezane z gozdom obravnavajo predvsem naslednji partnerji: ZGS, GIS, ZRSVN, BF, MKGP in drugi.

Cilji projekta:
a) Izboljšati stanje ohranjenosti izbranih vrst in habitatnih tipov z izvajanjem določenih ukrepov v projektnih območjih, ki so dodeljeni v PUN (Program upravljanja območij Natura 2000).

b) Izboljšati upravljanje Natura 2000 in izvajanje ukrepov navedenih v PUN z večanjem zmogljivosti ključnih akterjev, ki se ukvarjajo z ohranjanjem narave v Sloveniji.

c) Izboljšati znanje o določenih vrstah, habitatnih tipih in Natura 2000 območjih, vključiti izboljšan in bolj učinkovit monitoring, z vzpostavljeno dolgoročno nacionalno monitoring shemo.

d) Izboljšati osveščenost in stopnjo informiranja o Natura 2000 vrstah, habitatnih tipih in Natura 2000 območjih.

V raziskave projekta LIFE-IP NATURA.SI se lahko vključijo tudi študenti različnih smeri biotehnike in sorodnih področij. Področja raziskav, ki bi lahko obravnavale različne študentske naloge (diplomska, magistrska in doktorska dela), so naslednja – ŠTUDENTSKE TEME NALOG.

SHIFT + A