na glavno vsebino

Nacionalna gozdna inventura

Nacionalna gozdna inventura 2020 - 2024

Velikopovršinski in mednarodno usklajen popis (krajše NGI) poteka na stalnih vzorčnih ploskvah razporejenih na vzorčni mreži gostote 2 x 2 km po sistemu panelnega neuravnanega sistematičnega vzorčenja.

Slika: Mreža stalnih vzorčnih ploskev NGI 2020. Na terenu je bilo vzpostavljenih 761 stalnih vzorčnih ploskev na katerih so raziskovalci Oddelka za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije popisali več kot 12.000 dreves! (vir podatkov o meji SLO: GURS, 2020)

V letu 2020 se je izvedel popis na prvem panelu, v letu 2021 popis drugega panela, leta 2022 načrtujemo popis tretjega in leta 2023 četrtega panela, s katerim se bo zaključil prvi cikel Nacionalne gozdne inventure (2020-2023).

Panelni sistem predstavlja nov korak v zbiranju informacij o stanju in razvoju gozdov, njegove glavne prednosti pa so:

  • dovolj velik vzorec ploskev za konsistentne podatke o stanju gozdov na državni ravni in za potrebe stratifikacije podatkov na regionalni ravni,
  • reprezentativnost vzorčnih ploskev in zanesljivost podatkov,
  • bolj specializiran kader in manjša ekipa sodelavcev, kar zmanjša možnost subjektivnih napak.

 

Predstavitveni film Nacionalne gozdne inventure

 

Potek uvajanja v popis

Na dvodnevnem uvajalnem seminarju na Gozdarskem inštitutu Slovenije se popisovalci spoznajo z vsemi kazalci vezanimi na vzorčno ploskev in drevesa na njej, ki jih bodo zabeležili na terenu. Na terenskem izobraževanju pa se seznanijo s terensko in programsko opremo ter postopkom snemanja kazalcev.

V popisu sodeluje 4-5 stalnih ekip sodelavcev, ki so na začetku terenskega dela večkrat izpostavljene kontroli, da se zagotovi kakovost snemanja.

Na koncu popisa prejmejo popisovalci potrdilo o uspešno izvedenem seminarju in terenskem delu.

 

Publikacija Stanje in spremembe slovenskih gozdov med letoma 2000 in 2018

Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov (MGGE) je je bil prvič izveden leta 2000 in do sedaj ponovljen še trikrat (2007, 2012, 2018). Meritve so bile izvedene na več kot 700 permanentnih vzorčnih ploskvah, sistematično razporejenih na vzorčni mreži 4 x 4 km po celi Sloveniji. Ocenjenih in izmerjenih je bilo več kot 23.000 dreves. Publikacija prinaša podatke o stanju in spremembah lesne zaloge merskega drevja, lesne zaloge podmerskega drevja, prirastka, poseka, mortalitete, količine odmrle biomase, zalog ogljika v lesni biomasi,… Velikoprostorske gozdne inventure zagotavljajo kakovostne informacije za sprejemanje odločitev glede gospodarjenja z gozdovi zaradi prilagajanja na podnebne spremembe in vzpostavljanje čim večje “odpornosti” gozdov.

Vabljeni k ogledu!

Ogled Publikacije Stanje in spremembe slovenskih gozdov med letoma 2000 in 2018 – rezultati velikoprostorskega monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov.

 

 

Več informacij: dr. Mitja Skudnik, vodja popisa

SHIFT + A