V zadnjem času se vedno bolj prepoznava pomen mejic, saj so pomembne tako v naravovarstvenem, kot tudi v krajinskem in kmetijskem smislu. Ali sploh vemo kaj mejice so? Mejice so ozki podolgovati pasovi lesne vegetacije, v najširšem smislu vse linijske strukture grmovja ali dreves, ki jih pri tleh obrašča bolj ali manj bogat sloj zelišč. Mejica je dolga vsaj 10 m in pri krošnji široka največ 20 m. Mejice predstavljajo pomemben habitat, koridor in vir hrane za prostoživeče živali, zadrževalnik in filter vode s sosednjih površin, zmanjšujejo negativne vplive podnebnih sprememb in ogljični odtis, razmejujejo površine, zagotavljajo mozaičnost krajine in estetski vpliv, ščitijo tla in kulture, so vir biomase, itd.

V okviru projekta »Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev« želimo ozavestiti in usposobiti deležnike – kmetijska gospodarstva, ožjo in širšo strokovno ter laično javnost - o ključnih znanjih in veščinah za vzpostavitev in sonaravno ohranjanje mejic ter z mejicami zagotavljati biotsko pestrost in boljšo rabo ekosistemskih storitev mejic kot sestavine in stalnice kmetijskega prostora.

Prejšnji teden smo sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije ob pomoči projektnih partnerjev nameščali fotopasti na izbranih mejicah na območju izbranih partnerskih kmetijskih gospodarstev. S fotopastmi bomo spremljali živalski svet mejic ter dogajanje in pestrost v njih.

                

Slika 1 in 2: Nameščanje fotopasti

Slika 3: Srna ujeta na fotopasti

Pripravila: Ekipa Mejice

Projekt »Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev« je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske Unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja-4. JR za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Vrednost sofinanciranja znaša 248.605,02 €.