na glavno vsebino

Sodelovanje za krepitev uspešnosti projektnih pisarn (SKUPP)

Projektni partnerji: Kmetijski inštitut Slovenije Domov - Kmetijski inštitut Slovenije (kis.si) Gozdarski inštitut Slovenije GOZDIS - Gozdarski inštitut Slovenije Geološki zavod Slovenije  GeoZS (geo-zs.si) Pedagoški inštitut ...

Projekti PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

eGOZD – Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo Trajanje projekta: 1. avgust 2020 - 31. julij 2023 Celotna vrednost projekta: 347.222,86 € Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Un...

Naravni procesi obnove v bukovih gozdovih po motnjah (J4-4542)

Naslov projekta: Naravni procesi obnove v bukovih gozdovih po motnjah Natural regeneration processes in beech forests after disturbance   Vrsta projekta: Manjši temeljni raziskovalni projekt – skupni raziskovalni projekt z GAČ...

ARRS manjši temeljni raziskovalni projekt

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Tanja Mrak

Trajanje: 01.11.2022 - 31.10.2025

OptFORESTS

OptFORESTS: Harnessing forest genetic resources for increasing options in the face of environmental and societal challenges   OptFORESTS, projekt programa Obzorje Evrope, ki ga financira EU, podpira varovanje in trajnostno rabo gozdni...

Horizon2020

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Marjana Westergren

Trajanje: 01.11.2022 - 31.10.2027

Načrtovanje tehnologij in presoja kakovosti izvajanja del v gozdovih v podporo biogospodarstvu (CRP V4-2209)

O PROJEKTU Naslov: Načrtovanje tehnologij in presoja kakovosti izvajanja del v gozdovih v podporo biogospodarstvu Planning of technologies and quality assessment of forest operations in support of the bio-economy Vodilni partn...

ARRS CRP

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih (CRP V4-2212)

Naslov: Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih Drafting of the platform and guidelines for forest management in torrential forest areas Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije ...

ARRS CRP

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Urša Vilhar

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

Ugotavljanje učinkovitosti različnih pristopov pri izvajanju gozdnega reda za preprečevanje prenamnožitev smrekovih podlubnikov z uporabo najbolj učinkovitega feromonskega pripravka in pasti (CRP V4-2218)

Vodja projekta: dr. Maarten de Groot Trajanje projekta: od 1.10.2022 do 30.9.2025 Javni razpis: CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 Vrednost projekta:  150.000,00 EUR (cenovna kategorija C) Projektni skupin...

ARRS CRP

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Maarten De Groot

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

Proces spremembe in dopolnitve nacionalnega gozdnega programa (CRP V4-2219)

Trajanje projekta: 2 leti (1.10.2022-30.9.2024) Skupna vrednost projekta: 175.000 EUR Financiranje: Projekt (V4-2219) »Proces spremembe in dopolnitve nacionalnega gozdnega programa« po javnem razpisu za izbiro raziskovalnih pro...

ARRS CRP

Vodja projekta: dr. Anže Japelj

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2024

Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdnih ekosistemih (CRP V4-2222)

Obstoječe indikatorje vplivov gospodarjenja z gozdovi, v podporo ohranjanju biodiverzitete v okviru projekta, dopolnjujemo s kazalniki za področja: •    Vplivov gozdnogojitvenih sistemov in ukrepov nege na interakcije med biotskim...

ARRS CRP

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

ARRS CRP

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Katarina Flajšman

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

Hrasti za gozdove in gozdarstvo v prihodnosti: Quercus robur versus Quercus petraea (J4-4541)

VSEBINA PROJEKTA Kratek opis: Projekt se osredotoča na dve ekološko in gospodarsko pomembni vrsti hrasta zmernega pasu, ki uspevata v Sloveniji: Q. robur in Q. petraea, in sicer na njuno prihodnjo razširjenost in potencial rasti. Za razumevanj...

ARRS temeljni raziskovalni program

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Jožica Gričar

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

Klimatske spremembe in ektomikorizne glive - v kakšne razmere še lahko uspešno sadimo gomoljike (J4-4547)

Opis projekta (povzetek): Namen predloga projekta " Klimatske spremembe in ektomikorizne glive - v kakšne razmere še lahko uspešno sadimo gomoljike?" je povezati znanje gozdarstva, kmetijstva, podnebnih sprememb in gojenja gliv za boljše razum...

ARRS temeljni raziskovalni program

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Tine Grebenc

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

Spremembe gozdne vegetacije zaradi vplivov globalnih in lokalnih okoljskih sprememb v daljšem časovnem obdobju (Z4-4543)

ZNANSTVENA IZHODIŠČA IN OPREDELITEV PROBLEMA Podnebne spremembe, spremembe v rabi tal, izguba naravnih habitatov ter njihova degradacija in fragmentacija, invazivno širjenje tujerodnih vrst in prekomerne količine zračnih depozitov znatno prisp...

ARRS podoktorski temeljni raziskovalni projekt

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Janez Kermavnar

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2024

PathFinder

Štiriletni projekt PathFinder ima proračun v višini 6,3 milijona evrov, v njem sodeluje 23 raziskovalnih partnerjev, koordinira pa ga raziskovalni profesor Johannes Breidenbach z NIBIO. Trajanje: September 2022 - avgust 2026 Projekt PathFi...

Horizon2020

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik

Trajanje: 01.09.2022 - 31.08.2026

Znanje za gospodaren odnos do narave (ZAGON)

Trajanje projekta: 20 mesecev (1. 9. 2022 - 30. 4. 2024) Skupna vrednost projekta: 1.199.389,00 € Financiranje: Projekt se uvršča v prednostno področje Okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo, njegovo...

eGozdarstvo

Projekt eGozdarstvo je sestavni del naložbe Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva, ki v okviru Načrta za okrevanje in odpornost prispeva k digitalnemu prehodu.   Naziv projekta: Nove operativne e-storitve na ...

REWINNUSE

Projekt REWINNUSE je osredotočen na ponovno uporabo zavrženega lesa in alternativnih vrst lesa ter razvoj lesenih oken za popolno demontažo. V sodelovanju s projektnimi partnerji (M Sora, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Norveški inštitut za bioekonomske raziskave NIBIO in Gozdarski inštitut Slovenije) projekt deluje na dveh glavnih področjih s katerima izvajamo ukrepe krožnega gospodarstva in spodbujamo uveljavljanje načel krožnega gospodarstva v lesnopredelovalni panogi in širše.

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Jožica Gričar

Trajanje: 01.04.2022 - 30.04.2024

Medgeneracijsko stičišče v naravi

TRAJANJE PROJEKTA: Januar – avgust 2022 SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 27.453,35 € SOFINANCIRANJE: 21.962,68 €, vir sofinanciranja je Evropski sklad za regionalni razvoj   SPLOŠNO O PROJEKTU Občina Škocjan je na 6. javni poziv ...

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Urša Vilhar

Trajanje: 01.01.2022 - 31.08.2022

Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo (P4-0430)

OSEBNA IZKAZNICA Šifra: P4-0430 Naslov: Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo Vodja: dr. Jožica Gričar Primarno raziskovalno področje: 4.01 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo Obdobje finan...

ARRS

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Jožica Gričar

Trajanje: 01.01.2022 - 31.12.2027

ARRS temeljni raziskovalni projekt

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

Vodja projekta: doc. dr. Matjaž Čater

Trajanje: 01.11.2021 - 31.10.2024

SHIFT + A