na glavno vsebino

Wildfire CE - Čezmejna ocena, upravljanje in obvladovanje požarne ogroženosti naravnega okolja v Srednji Evropi

Nedavni gozdni požari v obmejnih regijah po vsej Srednji Evropi so izpostavili potrebo po boljšem sodelovanju, komunikaciji in informacijah, tako v smislu upravljanja z gozdom in ostalim prostorom, kot tudi delovanja interventnih in prognostičnih služb. Projekt bo spremenil način ocenjevanja in obvladovanja požarne ogroženosti v obmejnih območjih in širšem srednje-evropskem prostoru.

Interreg

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Jaša Saražin

Trajanje: 01.06.2024 - 31.05.2027

RE-ENFORCE - Čezmejno sodelovanje pri sonaravnih rešitvah za obnovo degradiranih gozdov Srednje Evrope

Glavni cilj projekta je razvoj skupne strategije na območju Srednje Evrope za obnovo degradiranih gozdnih ekosistemov z uporabo sonaravnih rešitev (nature-based solutions - NBS). Projekt krepi čezmejno sodelovanje, testira NBS na pilotnih območjih in razvija sistem za podporo odločanju pri gospodarjenju z gozdom.

Interreg

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: mag. Katja Kavčič Sonnenschein

Trajanje: 01.06.2024 - 31.05.2027

GIFT - Green Infrastructure for Forest and Trees

Namen projekta Green Infrastructure for Forest and Trees (GIFT)  je okrepiti vlogo zelene infrastrukture, zlasti gozdov in dreves, in jo intenzivneje vključiti v sodobni regionalni in urbani razvoj, ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti, kmetijsko, krajinsko, gozdarsko in drugo zakonodajo ter strategije. V projektu, ki poteka v okviru Interreg Europe, sodeluje deset partnerjev iz devetih evropskih držav.

Interreg

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: Tjaša Baloh

Trajanje: 01.03.2024 - 31.05.2027

U šumi kao u učionici - V gozdu kot v učilnici

Gozdarski inštitut Slovenije bo v projektu "V gozdu kot v učilnici" skupaj z vodilnim partnerjem "Modelna šuma Istra" prispeval k razvoju gozdne pedagogike na Hrvaškem in sicer preko izobraževanja strokovnjakov in zaposlenih v partnerskih organizacijah. Primarni cilj projekta je usposobiti vzgojitelje in učitelje za izvajanje gozdne pedagogike v vrtcih in osnovnih šolah. 

Erasmus+

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: Ajša Alagić

Trajanje: 15.02.2024 - 15.03.2025

Fem2forests - Inovativne poti za učinkovito vključevanje deklet in mladih žensk v gozdarski sektor

Projekt Fem2forests gradi na temeljih predhodnega projekta Fem4Forest (DTP3-500), ki nam je dal vpogled v položaj žensk v gozdarskem sektorju v Podonavju in je tudi motivacija za nadaljnje delo z dekleti in ženskami v gozdarskem sektorju. Tako želimo s projektom prispevati h krepitvi gozdarskega sektorja na območju Podonavja na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju s pomočjo večjega vključevanja mladih žensk in deklet.

Interreg

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.01.2024 - 30.06.2026

SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji

Namen projekta je ozaveščanje, izobraževanje in opolnomočenje sodelavcev konzorcijskih partnerjev z ustreznimi znanji in kompetencami s področja odprte znanosti, priprava izobraževalnega gradiva, vzpostavitev podpornih struktur ter prilagoditev mehanizmov delovanja konzorcijskih partnerjev v skladu z načeli odprte znanosti.

Uprava

Vodja projekta: prof. dr. Tom Tomislav Levanič

Trajanje: 02.08.2023 - 30.06.2026

Sodelovanje za krepitev uspešnosti projektnih pisarn (SKUPP)

Projekt SKUPP je namenjen krepitvi kompetenc konzorcija projektnih pisarn ter raziskovalcev na naših inštitutih preko organizacije številnih dogodkov, mreženj med partnerji, z zunanjimi deležniki in drugimi konzorciji ter z novimi zaposlitvami v projektnih pisarnah.

Projekti PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

eGOZD – Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo Trajanje projekta: 1. avgust 2020 - 31. julij 2023 Celotna vrednost projekta: 347.222,86 € Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Un...

Naravni procesi obnove v bukovih gozdovih po motnjah (J4-4542)

Naslov projekta: Naravni procesi obnove v bukovih gozdovih po motnjah Natural regeneration processes in beech forests after disturbance   Vrsta projekta: Manjši temeljni raziskovalni projekt – skupni raziskovalni projekt z GAČ...

ARRS manjši temeljni raziskovalni projekt

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Tanja Mrak

Trajanje: 01.11.2022 - 31.10.2025

OptFORESTS

OptFORESTS: Harnessing forest genetic resources for increasing options in the face of environmental and societal challenges   OptFORESTS, projekt programa Obzorje Evrope, ki ga financira EU, podpira varovanje in trajnostno rabo gozdni...

Horizon2020

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Marjana Westergren

Trajanje: 01.11.2022 - 31.10.2027

Načrtovanje tehnologij in presoja kakovosti izvajanja del v gozdovih v podporo biogospodarstvu TEHGOZD

O PROJEKTU Naslov: Načrtovanje tehnologij in presoja kakovosti izvajanja del v gozdovih v podporo biogospodarstvu (CRP V4-2209) Planning of technologies and quality assessment of forest operations in support of the bio-economy ...

ARRS CRP

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih (CRP V4-2212)

Naslov: Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih Drafting of the platform and guidelines for forest management in torrential forest areas Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije ...

ARRS CRP

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Urša Vilhar

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

Ugotavljanje učinkovitosti različnih pristopov pri izvajanju gozdnega reda za preprečevanje prenamnožitev smrekovih podlubnikov z uporabo najbolj učinkovitega feromonskega pripravka in pasti (CRP V4-2218)

Vodja projekta: dr. Maarten de Groot Trajanje projekta: od 1.10.2022 do 30.9.2025 Javni razpis: CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 Vrednost projekta:  150.000,00 EUR (cenovna kategorija C) Projektni skupin...

ARRS CRP

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Maarten de Groot

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

Proces spremembe in dopolnitve nacionalnega gozdnega programa (CRP V4-2219)

Trajanje projekta: 2 leti (1.10.2022-30.9.2024) Skupna vrednost projekta: 175.000 EUR Financiranje: Projekt (V4-2219) »Proces spremembe in dopolnitve nacionalnega gozdnega programa« po javnem razpisu za izbiro raziskovalnih pro...

ARRS CRP

Vodja projekta: dr. Anže Japelj

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2024

Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdnih ekosistemih (CRP V4-2222)

Obstoječe indikatorje vplivov gospodarjenja z gozdovi, v podporo ohranjanju biodiverzitete v okviru projekta, dopolnjujemo s kazalniki za področja: •    Vplivov gozdnogojitvenih sistemov in ukrepov nege na interakcije med biotskim...

ARRS CRP

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

ARRS CRP

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Katarina Flajšman

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

Hrasti za gozdove in gozdarstvo v prihodnosti: Quercus robur versus Quercus petraea (J4-4541)

VSEBINA PROJEKTA Kratek opis: Projekt se osredotoča na dve ekološko in gospodarsko pomembni vrsti hrasta zmernega pasu, ki uspevata v Sloveniji: Q. robur in Q. petraea, in sicer na njuno prihodnjo razširjenost in potencial rasti. Za razumevanj...

ARRS temeljni raziskovalni program

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Jožica Gričar

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

Klimatske spremembe in ektomikorizne glive - v kakšne razmere še lahko uspešno sadimo gomoljike (J4-4547)

Opis projekta (povzetek): Namen predloga projekta " Klimatske spremembe in ektomikorizne glive - v kakšne razmere še lahko uspešno sadimo gomoljike?" je povezati znanje gozdarstva, kmetijstva, podnebnih sprememb in gojenja gliv za boljše razum...

ARRS temeljni raziskovalni program

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Tine Grebenc

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2025

Spremembe gozdne vegetacije zaradi vplivov globalnih in lokalnih okoljskih sprememb v daljšem časovnem obdobju (Z4-4543)

Naslov projekta: Spremembe gozdne vegetacije zaradi vplivov globalnih in lokalnih okoljskih sprememb v daljšem časovnem obdobju Long-term changes of forest vegetation caused by global and local environmental change drivers   F...

Podoktorski raziskovalni projekt

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Janez Kermavnar

Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2024

PathFinder

Štiriletni projekt PathFinder ima proračun v višini 6,3 milijona evrov, v njem sodeluje 23 raziskovalnih partnerjev, koordinira pa ga raziskovalni profesor Johannes Breidenbach z NIBIO. Trajanje: September 2022 - avgust 2026 Projekt PathFi...

Horizon2020

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik

Trajanje: 01.09.2022 - 31.08.2026

SHIFT + A