Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je konec leta 2013 razglasila 3. marec za Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day). Tretji marec je bil izbran na podlagi datuma podpisa Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, poznani kot CITES konvencija, ki je bila podpisana 3. marca, leta 1973. Je eno izmed glavnih orožij mednarodne skupnosti v boju za ohranitev prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.

Letos Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst poudarja pomen živalskih in rastlinskih vrst pri ohranjanju in obnovi ekosistemov. S tem opozarjamo, da nadaljevanje izgub vrst, habitatov in ekosistemov ogroža življenje na Zemlji in s tem tudi preživetje človeka.

 

Po podatkih z rdečega seznama Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN) je po svetu kritično ogroženih več kot 8400 živalskih in rastlinskih vrst, še skoraj 30.000 pa jih je ogroženih ali ranljivih. "Na podlagi teh ocen lahko sklepamo, da izumrtje grozi več kot milijonu vrst," so ob današnjem svetovnem dnevu zapisali pri Združenih narodih.

O biotski pestrosti Slovenije priča podatek, da je več kot 37 odstotkov njenega ozemlja vključenega v omrežje evropsko pomembnih habitatov in vrst Natura 2000. Doslej je bilo na območju Slovenije zabeleženih približno 15.000 živalskih vrst, 6000 rastlinskih vrst in 5000 vrst gliv. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije sodelujemo v več projektih, ki skrbijo za ohranjanje habitatov, vrst in ekosistemov. Eden izmed večjih projektov na tem področju je projekt LIFE-IP NATURA.SI, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem in izboljšanjem ogroženih prednostnih gozdnih habitatnih tipov in vrst.

Več informacij o Svetovnem dnevu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst lahko najdete na uradni spletni strani.