Glavni namen delavnice »Spodbujanje rabe lesa kot materiala in energenta«, ki smo jo 15. 3. 2023 organizirali na Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, je bil osvetlili problematiko pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase iz različnih zornih kotov. Poseben poudarek je bil na trajnostnih kriterijih za lesno biomaso in osvetlitvi nove EU zakonodaje, ki že, ali še bo, vplivala na pridobivanje, predelavo in rabo lesne biomase. Dogodka se je v živo udeležilo 26 udeležencev, še dodatnih 13 pa jih je delavnico spremljalo preko interneta.

Dr. Nike Krajnc iz Gozdarskega inštituta Slovenije je predstavila izzive pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase v Sloveniji. Kot največje izzive na področju je navedla: ocena realno razpoložljivih količin lesne biomase v Sloveniji; opredelitev, kaj je primarni vir lesne biomase (gozd, lesni ostanki, lesni odpadki); kako zagotoviti trajnost v dobavi; kako lesno biomaso ustrezno umestiti v zelene politike; kako rabo lesne biomase premakniti na višji tehnološki nivo in kako izboljšati evidence pridobivanja in rabe lesne biomase.

Sledil je pregled trajnostnih kriterijev za lesno biomaso v zakonodaji in pomen lesne biomase za doseganje okoljskih in energetskih ciljev Slovenije, ki ga je predstavil Matjaž Česen iz Centra za energetsko učinkovitost IJS. V luči posodobitve Nacionalnega energetsko podnebnega načrta (NEPN) je predstavil: trajnostne kriterije v obstoječi zakonodaji; trajnostne kriterije v novih zakonodajnih predlogih; pomen lesne biomase za doseganje deleža OVE in pomen lesne biomase za doseganje ciljev TGP.

Zadnjo predstavitev z naslovom Direktiva o bioenergiji in obnovljivi energiji (Bioenery and Renewable Energy Directive) je podala dr. Biljana Kulišić z Evropske komisije, DG Energija. Predstavila je statistične podatke s področja proizvodnje in porabe bioenergije ter energije iz obnovljivih virov in vpliva različnih direktiv in politike EU na to področje.  

Zaključno razpravo delavnice je vodil dr. Boštjan Mali z Gozdarskega inštituta Slovenije.

Les je pomembne material in energent na katerem sloni razvoj biogospodarstva in razvoj obnovljivih virov energije. Za promocijo rabe lesa kot materiala in energenta so potrebni ustrezni podporni ukrepi, ki na eni strani podpirajo predelavo kakovostnega okroglega lesa v lesne izdelke z višjo dodano vrednostjo, na drugi strani pa podpirajo učinkovito in okolju prijaznejše rabo manj kakovostnega lesa ter lesnih ostankov v energetiki. Investicije v lesnopredelovalne obrate so nujno potrebne za povečanje domače predelave lesa in izboljšanje konkurenčnosti gozdno lesne verige. Promocija sodobnih in učinkovitih sistemov na lesno biomaso ter promocija kakovostnih lesnih goriv pa je ključna za boljšo kakovost zraka.

Posnetka delavnice si lahko ogledate na:

1. del: https://www.youtube.com/watch?v=dCWcOj6PkGQ

2. del: https://www.youtube.com/watch?v=MQmOR7QcGXQ