Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvaja različne ukrepe za blaženje podnebnih sprememb. Na treh različnih lokacijah v Sloveniji, in sicer na Ljubljanskem barju, Goričkem in Kočevskem, raziskujemo kako različne rabe tal in dejavnosti vplivajo na emisije toplogrednih plinov (CO2 in CH4). Z namenom predstavitve ukrepov in rezultatov ter promocije projekta bomo v prihajajočih letih organizirali več naravoslovnih dni za osnovnošolce in dijake naravoslovnih smeri. V petek, 3.6.2022, smo na pilotnem območju Ljubljansko barje izvedli prvi naravoslovni dan za srednješolce Biotehniškega centra Naklo. Dogodek smo organizirali skupaj z javnim zavodom Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB).

Dr. Boštjan Mali, vodja projekta na GIS, je dijakom predstavil cilje projekta in jih popeljal po travnikih do terciarnih jarkov, v katerih so nameščene zapornice. Njihova naloga je zadrževanje vode s ciljem revitalizacije mokrotnih travnikov. Dr. Mitja Ferlan (GIS) je prikazal delovanje merilnih naprav, s katerimi spremljamo emisije toplogrednih plinov na zamočvirjenem delu travnika in na kontrolnih sušnih površinah brez ukrepov. Petra Hladnik (JZ KPLB) pa je dijakom razložila delovanje piezometrov, s katerimi izvajamo hidrološki monitoring, ki je potreben za oceno vpliva vodnega režima na dinamiko emisij CO2 in CH4.