na glavno vsebino
dr. Katarina Flajšman

Oddelek za gozdno ekologijo

dr. Katarina Flajšman

FUNKCIJERaziskovalka

PODROČJE DELAEkologija prostoživečih živali, upravljanje z divjadjo, lovstvo

Življenjepis

Izobrazba
2011 diplomirala na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
2017 doktorirala na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, doktorski študij Bioznanosti.

Zaposlitev
Od 2012 dalje zaposlena na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

Raziskovalno delo v tujini
2015 Trimesečna raziskovalna izmenjava na Mammal research institute, Polish Academy of Sciences, Białowieża.

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Gregor Božič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Domen Finžgar in Katarina Flajšman in Anže Japelj in Dušan Jurc in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Lado Kutnar in Tom Levanič in Aleksander Marinšek in Nikica Ogris in Matej Rupel in Primož Simončič in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Saša Vochl in Marjana Westergren in Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Boštjan Pokorny in Katarina Flajšman in Ida Jelenko (2014) Pomen in vplivi vran, s poudarkom na sivi vrani (Corvus cornix), v (sub)urbanem okolju. Acta Silvae et Ligni (103). str. 47-60. ISSN 2335-3112

Katarina Flajšman in Ida Jelenko in Boštjan Pokorny (2014) Reproductive potential of Roe deer in Slovenia [er]. Balkan Journal of Wildlife (1). str. 20-25. ISSN 2335-0113

Andrej Verlič in Mitja Ferlan in Katarina Flajšman in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Urša Vilhar (2013) EMONFUR - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projektne naloge: po pogodbi štev. 2330-12-85-0004. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič in Mitja Ferlan in Katarina Flajšman in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Urša Vilhar (2013) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projekta : po pogodbi štev. 356-23/2010-6. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Katarina Flajšman in Ida Jelenko in Helena Poličnik in Boštjan Pokorny (2013) Razmnoževalni potencial evropske srne (Capreolus capreolus L.): pregled najpomembnejših vplivnih dejavnikov. Acta Silvae et Ligni (102). str. 1-20. ISSN 2335-3112

SHIFT + A