na glavno vsebino
dr. Tine Grebenc

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

dr. Tine Grebenc

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Tanja Mrak in Katja Kühdorf in Tine Grebenc in Ines Štraus in Babette Münzenberger in Hojka Kraigher (2016) Scleroderma areolatum ectomycorrhiza on Fagus sylvatica L.. Mycorrhiza . ISSN 0940-6360

Tine Grebenc (2016) Nasadi gomoljik ponujajo razvoj številnih turističnih produktov in doživetij za turista. V: IX. Posveta o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji, Turizem in podjetništvo, 23. marec 2016, Ljubno ob Savinji.

Hojka Kraigher in Tine Grebenc (2015) EUFORIA : European forest research and innovation area : programme and book of abstracts. V: Euforia: The Final EUFORINNO Conference, 31st August - 4th September 2015, Rogla, Slovenia.

Giorgio Matteucci in Bruno De Cinti in Andrej Verlič in Janez Pirnat in Primož Oven in Ida Poljanšek in Viljem Vek in Milan Kobal in Janja Zule in Mija Sežun in Domen Finžgar in Marjana Westergren in Hojka Kraigher in Marina Katanić in Saša Orlović in Tine Grebenc in Bratislav Matović in Marko Bajc in Martina Lavrič in Mitja Ferlan in Klemen Eler in Dominik Vodnik in Gal Fidej in Andrej Rozman in Thomas A. Nagel in Igor Dakskobler in Jurij Diaci in Daniel Žlindra in Urša Vilhar in Katarina Čufar in Peter Prislan in Maks Merela in Luka Krže in Jožica Gričar in Boštjan Hribernik in Igor Potočnik in Davor Kržišnik in Boštjan Lesar in Miha Humar in Nejc Thaler in Mojca Žlahtič in Aleš Ugovšek in Milan Šernek in Boštjan Mali in Laura Žižek Kulovec in Primož Simončič (2015) Monitoring v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu: zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les, [Ljubljana, 19. maj 2015]. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tine Grebenc in Maja Peteh in Tom Levanič in Hojka Kraigher (2015) Acta silvae et ligni. V: International Workshop on Forest Science Publishing, 15-16 October 2015, Helsinki, Finland.

Gabrielle I. Deckmyn in A. Mayer in M.M. Smits in A. Ekblad in Tine Grebenc in A. Komarov in Hojka Kraigher (2014) Simulating ectomycorrhizal fungi and their role in carbon and nitrogen cyclingin forest ecosystems. Canadian Journal of Forest Research (6). str. 535-553. ISSN 0045-5067

Tine Grebenc in Anita Mašek (2014) Večnamenska uporaba gomoljik. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . str. 25-26. ISSN 0353-6025

Marina Katanić in Elena Paoletti in Saša Orlović in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2014) Mycorrhizal status of an ozone-sensitive poplar clone treated with the antiozonant ethylene diurea. European Journal of Forest Research, 133 (4). str. 735-743. ISSN 1612-4669

Salem Shamekh in Tine Grebenc in Matti Leisola in Ossi Turunen (2014) The cultivation of oak seedlings inoculated with Tuber aestivum Vittad. in the boreal region of Finland. Mycological Progress, 13 (2). str. 373-380. ISSN 1861-8952 (Oddano - Author's pre-print)

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Mitja Skudnik in Milan Kobal in Andreja Ferreira in Gregor Meterc in Tom Levanič in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Špela Planinšek in Boštjan Mali in Saša Vochl in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič in Andrej Verlič (2014) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 4: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

P. Bambi in Lado Kutnar in Mitja Skudnik in Maarten De Groot in Marko Kovač in Tine Grebenc in Gregor Meterc in Maja Jurc (2014) Action 7 - ForBD: report n. 3 (2014-02) eaction ForBD & ForBD-SI. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Hojka Kraigher in Marko Bajc in Tine Grebenc (2013) Mycorrhizosphere Complexity. V: Climate Change, Air Pollution and Global Challenges - Understanding and Perspectives from Forest Research. Developments in environmental science, 13 (13). Elevier, str. 151-177. ISBN 978-0-08-098349-3

Sergei Põlme in Mohammad Bahram in Takashi Yamanaka in Kazuhide Nara in Yu Cheng Dai in Tine Grebenc in Hojka Kraigher in Mika Toivonen in Pi-Han Wang in Yosuke Matsuda in Triin Naadel in Peter G. Kennedy in Urmas Kõljalg in Leho Tedersoo (2013) Biogeography of ectomycorrhizal fungi associated with alders (Alnusspp.) in relation to biotic and abiotic variables at the global scale. New Phytologist, 198 (4). str. 1239-1249. ISSN 0028646X

Marcelo Aloisio Sulzbacher in Admir Jose Giachini in Tine Grebenc in B. D. B Silva in F. E. Gurgel in M. I. B Loiola in M.A. Neves in I. G. Baseia (2013) Survay of an ectotrophic sand dune forest in the northeast Brazil. Mycosphere (6). str. 1106-1115. ISSN 2077-7019

Urmas Kõljalg in R. Henrik Nilsson in Kessy Abarenkov in Leho Tedersoo in Andy F. S. Taylor in Mohammad Bahram in Scott T. Bates in Thomas D. Bruns in Johan Bengtsson-Palme in Tony M. Callaghan in Brian Douglas in Tiia Drenkhan in Ursula Eberhardt in Margarita Dueñas in Tine Grebenc in Gareth W. Griffith in Martin Hartmann in Paul M. Kirk in Petr Kohout in Ellen Larsson in Björn D. Lindahl in Robert Lücking in María P. Martín in P. Brandon Matheny in Nhu H. Nguyen in Tuula Niskanen in Jane Oja in Kabir G. Peay in Ursula Peintner in Marko Peterson in Kadri Põldmaa in Lauri Saag in Irja Saar in Arthur Schüßler in James A. Scott in Carolina Senés in Matthew E. Smith in Ave Suija in D. Lee Taylor in M. Teresa Telleria in Michael Weiss in Karl-Henrik Larsson (2013) Towards a unified paradigm for sequence-based identification of Fungi. Molecular Ecology, 22 (21). str. 5271-5277. ISSN 09621083

George G. Brown in Tine Grebenc (2013) Activity report for the bilateral project Brazil - Slovenia "Ectomycorrhizal fungi and oligochaeta diversity in Brazilian and Slovenian soils" No. 490648/2010-0 (CNP)(Brazil)/BI-BR/11-13-005 (Slovenia) : interim report upon the occasion of visit of the Brazilian partner at the Slovenian Forestry Institute, Ljubljana, Slovenia, 13. 4. 2013 - 20. 4. 2013. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tine Grebenc in Zaida Ines Antoniolli (2013) Project " Diversity of ectomycorrhizal fungi and oligochaeta diversity in Brazil and Slovenia", grant by CNPq, No. 490648/2010-0 process : visit to Brazil of the Dr. Tine Grebenc. Drugo. Universidade Fedaral de Santa Maria , Santa Maria.

Admir Jose Giachini in Tine Grebenc (2013) Activity report for the bilateral project Brazil - Slovenia "Ectomycorrhizal fungi and oligochaeta diversity in Brazilian and Slovenian soils" No. 490648/2010-0 (CNP)(Brazil)/BI-BR/11-13-005 (Slovenia) : interim report upon the occasion of visit of the Brazilian partner at the Slovenian Forestry Institute, Ljubljana, Slovenia, 03. 06. 2013 - 14. 06. 2013. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Milan Kobal in Tom Levanič in Andreja Ferreira in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Mitja Skudnik in Boštjan Mali in Saša Vochl in Gregor Meterc in Maja Jurc in Primož Simončič (2013) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 3: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

MA Sulzbacher in Tine Grebenc in RJS Jacques in ZI Antoniolli (2012) Ectomycorrhizal fungi from southern Brazil – a literature-based review, their origin and potential hosts. Mycosphere, 4 (1). str. 61-95. ISSN 20777019

DB Baldoni in Coelho, G Coelho, G in RJS Jacques in RMB Silveira in Tine Grebenc in Zaida Ines Antoniolli (2012) Brown rotting fungus closely related to Pseudomerulius curtisii (Boletales) recorded for the first time in South America.. Mycosphere, 3 (5). str. 533-541. ISSN 20777019

I. Olariaga in Tine Grebenc in I. Salcedo in M. P. Martin (2012) Two new species of Hydnum with ovoid basidiospores: H. ovoideisporum and H. vesterholtii. Mycologia, 104 (6). str. 1443-1455. ISSN 0027-5514

Ines Štraus in Marko Bajc in Tine Grebenc in Boštjan Mali in Hojka Kraigher (2011) Tipi ektomikorize pri sadikah bukve (Fagus sylvatica L.) v rizotronih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). str. 23-36. ISSN 0351-3114

Marko Bajc in Miran Čas in Dalibor Ballian in Saša Kunovac in Goran Zubić in Marijan Grubešić in Petar Zhelev in Ladislav Paule in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2011) Genetic differentiation of the Western Capercaillie highlights the importance of South-Eastern Europe for understanding the species phylogeography. PloS one . ISSN Y506-0087

Marko Bajc in Miran Čas in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2011) Genetic differentiation of the Western capercaillie highlights the importance of South-eastern Europe for understanding the species phylogeography [Elektronski vir]. Grouse news : newsletter of the Grouse Specialist Group (42). str. 33-36. ISSN Y503-2083

Marko Bajc in Miran Čas in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2011) Izbrani primeri genetskih analiz prostoživečih gozdnih živali v Sloveniji. Les : revija za lesno gospodarstvo (5). str. 197-202. ISSN 0024-1067

R. Matyssek in G. Wieser in R. Ceulemans in H. Rennenberg in H. Pretzsch in K. Haberer in M. Löw in A.J. Nunn in H. Werner in P. Wipfler in Hojka Kraigher in Tine Grebenc (2010) Enhanced ozone strongly reduces carbon sink strength of adult beech (Fagus sylvatica) – Resume from the free-air fumigation study at Kranzberg Forest. Environmental Pollution, 158 (8). str. 2527-2532. ISSN 0269-7491

Gregor Božič in Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Dušan Jurc in Andrej Kobler in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2010) Current state of European beech (Fagus sylvatica L.) gene pool in Slovenia. V: COST Action E52 - Genetic resources of beech in Europe - current state : implementing output of COST action E 52 project : evaluation of beech genetic resources for sustainable forestry. Communications Instituti Forestalis Bohemicae . Forestry and Game Management Research Institute, Jíloviště , str. 225-235. ISBN 978-80-7417-038-6

Žaklina Marjanović in Tine Grebenc in M. Marković in Aleksa Glišić in Miroljub Milenković (2010) Ecological specificities and molecular diversity of truffles (genus Tuber) originating from mid-west of the Balkan Peninsula. Sydowia (1). str. 273-291. ISSN 0082-0598

Tine Grebenc in Andrej Verlič (2010) Predstavitve raziskovalnih projektov programa "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" in aplikativnih raziskovalnih projektov, ki potekajo na Gozdarskem inštitutu Slovenije in jih sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS : javna predstavitev delnih in končnih rezultatov projketov z vsebinskimi usmeritvami za nadaljnje raziskovalne vsebine s področja. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tine Grebenc in Marko Bajc in Melita Hrenko in Barbara Štupar in Igor Dakskobler in Gregor Božič in Nataša Milenković in Hojka Kraigher in Žaklina Marjanović (2010) Improvement of truffle cultivation via novel quality control, soil analysis and inoculation methods : advanced inoculation methods, novel site selection tools and the establishmentof mycelial gene banks for economically important truffle specieswill improve truffle cultivation : Eureka: E! 3835-cultuber : final report. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2009) Interakcije v mikorizosferi določajo dinamiko ogljika v ekosistemu bukovih gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). str. 11-19. ISSN 0351-3114

Marjana Pučko in Tine Grebenc in Gregor Božič in Robert Brus in Hojka Kraigher (2004) Identifikacija tipov ektomikorize na sadikah v bukovem provenienčnem poskusu. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). str. 87-104. ISSN 0351-3114

Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2004) Molekularna analiza bioloških vzorcev: SOP FIGE MET 001: velja od 01.03.2004. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

SHIFT + A

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Gozdarski inštitut Slovenije