na glavno vsebino
mag. Marjan Dolenšek

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

mag. Marjan Dolenšek

PODROČJE DELARaba lesa v energetske namene, varnost in zdravje pri delu, ekonomika rabe strojev in opreme

Življenjepis

Marjan Dolenšek se je rodil 28.09.1961 v Novem mestu. Osnovno šolo v Mokronogu je končal leta 1976, Tehnično kmetijsko šolo v Novem mestu pa leta 1980. Na Biotehniški fakulteti Ljubljana je leta 1985 zaključil univerzitetni študij agronomije, leta 1990 pa podiplomski študij (magisterij) kmetijske tehnike na Kmetijski fakulteti v Beogradu.

Od leta 1985 do leta 1991 je bil zaposlen na Biotehniški fakulteti kot novi raziskovalec za področje kmetijske tehnike, od leta 1992 naprej pa v Javni službi kmetijskega svetovanja (Kmetijski zavod Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana). Trenutno je tam zaposlen 70%-no, na Gozdarskem inštitutu Slovenije pa 30%-no. Vso poklicno pot se ukvarja s kmetijsko in gozdarsko tehniko v ožjem in širšem pomenu. Po raziskovalnem delu s področja hidravličnega transporta gnojevke in načrtovanja potrebnih zmogljivosti strojev glede na vremenske razmere, se ukvarja s svetovanjem na področjih kmetijske in gozdarske tehnike (stroji, tehnologije), gospodarnosti rabe strojev in opreme (ekonomika, storitve, strojni krožki), varnosti in zdravja pri delu vključno z varnostjo v cestnem prometu ter obnovljivih virov energije (predvsem energetske rabe lesa). Je tajnik Zveze strojnih krožkov Slovenije, aktivno pa sodeluje tudi pri pripravi predpisov s svojih delovnih področij.

Njegova bibliografija, predvsem strokovnih prispevkov, obsega nad 700 pisnih enot in cca. 50 prispevkov v elektronskih, predvsem nacionalnih medijih. Pretežni del le teh ni vpisan v javno dostopne baze podatkov. Na mednarodni institucionalni ravni je član svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu v kmetijstvu pri Mednarodni zvezi za socialno varnost – ISSA in predstavnik Slovenije za kmetijstvo pri Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu. Deluje pa še v Evropski zvezi strojnih krožkov in Avstrijskem kuratoriju za kmetijsko tehniko in Nemški kmetijski družbi – DLG.

SHIFT + A