na glavno vsebino
dr. Nike Krajnc

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

dr. Nike Krajnc

PODROČJE DELARaba lesa v energetske namene, socialno-ekonomski vplivi rabe lesne biomase, skonomika gozdarstva, monitoring gozdov, ponori CO2 v luči Kjotskega protokola.

Življenjepis

Nike Krajnc se je rodila 17. 04. 1970 v Kranju. Leta 1971 se je s starši preselila v Šempas pri Novi Gorici, kjer je obiskovala osnovno šolo. Srednjo naravoslovno-matematično šolo je zaključila leta 1989 v Ajdovščini. Istega leta je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani vpisala univerzitetni študij gozdarstva. Diplomirala je leta 1996. Po diplomi je opravila pripravništvom na Gozdarskem inštitutu Slovenije na Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko. V študijskem letu 1997/98 je vpisala podiplomski študij na Biotehniški fakulteti - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. V začetku leta 1998 je dobila status mlade raziskovalke in v letu 2000 zaključila študij. Naslov magistrske naloge je »Metode svetovanja lastnikom gozdov za učinkovito rabo lesa v energetske namene«. Doktorirala je v začetku leta 2005, predmet doktorskega študija Nike Krajnc so socialno-ekonomski vplivi rabe lesne biomase. Njeno raziskovalno in strokovno dela poteka na področju rabe lesne biomase. Ukvarja se z ocenjevanji potencialov lesne biomase v energetske namene, analizo ekonomičnosti rabe biomase ter promocijo lesne biomase med lastniki gozdov. Težišče sedanjega raziskovalnega dela je spodbujanje učinkovite rabe lesne biomase na podeželju. Gre za področje ki je tesno povezano z gozdarsko politiko ter ekonomiko. Od leta 2005 sodeluje pri pripravi nacionalnih poročil o emisijah in ponorih za sektor “Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo” za potrebe Klimatske konvencije in Kjotskega protokola.

Aktivno sodeluje s: FAO – Energy forum in IEA – bioenergy: TASK 29 Socio-economical aspects of bioenergy systems. Aplikativnost njenega dela na področju promocije lesne biomase pa se kaže v nalogah javne gozdarske službe Ministrsta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Matevž Triplat in Nike Krajnc in Robert Robek (2016) Odločevalna matrika za izbor ekološko ustrezne tehnologije pri proizvodnji zelenih sekancev. Acta Silvae et Ligni (109). str. 1-20. ISSN 2335-3112

Andrej Kobler in Klaus Borger in Zoran Grecs in Aleksander Marinšek in Dušan Roženbergar in Thomas A. Nagel in Matjaž Čater in Marjana Westergren in Gregor Božič in Hojka Kraigher in Klemen Jerina in Robert Brus in Jurij Diaci in Gal Fidej in Andrej Rozman in Igor Dakskobler in Aleš Straže in Željko Gorišek in Maks Merela in Luka Krže in Katarina Čufar in Nike Krajnc in Andrej Breznikar (2015) Pogled na žled: delavnica o Gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepih po ujmah večjih razsežnosti zbornik povzetkov. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana. (V tisku - Author's post-print)

Nike Krajnc in Matjaž Harmel in Špela Ščap in Aleksandra Krajnc in Matevž Triplat in Peter Prislan in Mitja Piškur (2015) "Za posavski gozd in les". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Todora Rogelja in Nike Krajnc in Tina Jemec (2015) Skupna analiza šibkih členov in predlogi za optimizacijo proizvodnih verig. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan in Nike Krajnc in Mitja Piškur (2014) Kakovost pelet na slovenskem trgu 2014. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan in Nike Krajnc in Mitja Ferlan (2014) Analiza vzorcev pelet slovenskih proizvajalcev 2014. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Ščap in Matevž Triplat in Mitja Piškur in Nike Krajnc (2014) Metodologija za ocene potencialov lesa v Sloveniji. Acta Silvae et Ligni (105). str. 27-40. ISSN 2335-3112

Peter Prislan in Nike Krajnc in Tina Jemec in Mitja Piškur (2014) Monitoring of wood fuel prices in Slovenia, Austria, Italy, Croatia, Romania, Germany, Spain and Ireland. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc in Matevž Triplat in Peter Prislan in Tine Premrl (2014) ProForBioMed - activity report model - 6th report, September 2013 - March 2014. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat in Peter Prislan in Mitja Piškur in Nike Krajnc (2014) Support system for assurance of quality wood fuel (S4Q). Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Todora Rogelja in Nike Krajnc (2014) Literature review of wood biomass production and use in Slovenia for period 2010-2014. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tina Jemec in Nike Krajnc (2014) PROFORBIOMED: promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin: progress report 8: submited version: period from 2014-09-01 to 2014-11-30. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Ščap in Nike Krajnc in Bert Annevelink (2014) Review of the main logistical components: S2Biom project grant agreement n. 608622. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc in Tina Jemec in Matevž Triplat (2014) PROFORBIOMED: promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin: progress report 7: submited version: period from 2014-03-01 to 2014-08-31. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat in Nike Krajnc in Chrysovalantis Ketikidis in Ulrich Wolfsmayr (2014) Aol specific checklists derived from the innovation roadmap for the improvement of the defined biomass SCORPs. Projektno poročilo. ? , Ptolemais.

Špela Ščap in Mitja Piškur in Matevž Triplat in Jaka Klun in Peter Prislan in Tine Premrl in Nike Krajnc in Andrej Breznikar in Mateja Cojzer in Živan Veselič in Jurij Beguš (2014) Regional profile of wood mobilisation challenges: Slovenia. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Todora Rogelja in Nike Krajnc in Matevž Triplat in Špela Ščap (2014) Analiza potencialov lesne biomase iz gozdov in hitrorastočih nasadov na območju Podravske, Spodnjeposavske, jugovzhodne regije. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Aleksandra Krajnc in Matevž Triplat in Matjaž Harmel in Peter Prislan in Nike Krajnc (2014) Analiza potencialnih lokacij za nove dejavnosti. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat in Nike Krajnc in Mitja Piškur (2014) Modelno umeščanje energetskega obrata v prostor. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc in Todora Rogelja in Jaka Klun in Špela Ščap in Matevž Triplat in Tina Jemec in Peter Prislan (2014) Analiza tehnoloških verig. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Aleksandra Krajnc in Matjaž Harmel in Nike Krajnc (2014) Možnosti povezovanja akterjev vzdolž proizvodnih verig. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nike Krajnc in Tina Jemec in Peter Prislan (2013) Monitoring of wood fuel prices in Slovenia, Austria, Italy, Croatia, Romania, Germany, Spain (incl. Catalonia) and Ireland. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan in Nike Krajnc in Tina Jemec (2013) Monitoring of wood fuel prices in Slovenia, Austria, Italy, Croatia, Romania, Germany, Spain and Ireland freport was prepared. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat in Peter Prislan in Tina Jemec in Mitja Piškur in Nike Krajnc (2013) Regional profile of the biomass sector in Slovenia. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc in Matevž Triplat in Robert Robek (2013) Izbira tehnološkega modela pri proizvodnji zelenih sekancev. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat in Tina Jemec in Nike Krajnc (2013) Descriptions of three pilot SCORPS studied in Slovenia. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nike Krajnc in Matevž Triplat in Mitja Piškur in Jaka Klun in Robert Robek in Tine Premrl in Klemen Eler in Milan Kobal in Primož Simončič (2013) Testni primeri pridobivanja zelenih sekancev etehnološki, okoljski in ekonomski vidiki. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Klemen Eler in Milan Kobal in Matevž Triplat in Iztok Sinjur in Daniel Žlindra in Matevž Mihelič in Robert Robek in Mitja Piškur in Jaka Klun in Tine Premrl in Nike Krajnc (2013) Možnosti in omejitve pridobivanja biomase iz gozdov: zaključno poročilo projekta (V2-1126). Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek in Miha Humar in Jaka Klun in Nike Krajnc in Mitja Piškur in Robert Robek in Matevž Triplat (2013) Katalog stroškov za izvajanje ukrepov PRP 2014-2020 - najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov za egradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak, enakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa in einvesticije v neindustrijsko predelavo lesa (nakup nove mehanizacije in opreme). Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tina Čebul in Nike Krajnc in Mitja Piškur (2012) Lesna biomasa iz zunajgozdnih nasadov hitrorastočih vrst. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). str. 19-30. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc in Tina Jemec (2012) Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji : 2012. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tomaž Poje in Tine Premrl in Nike Krajnc (2012) Bioplinska naprava Organica Arnuš 1 : bioplinska naprava na kmetiji : Destrnik. Priročnik. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tomaž Poje in Nike Krajnc in Tine Premrl in Tina Jemec (2012) Oljarna Berce : trajno - neodvisno - lokalno : Mokronog. Priročnik. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc in Tine Premrl in Tina Jemec (2012) Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se ogrevamo z lesom : prijazno okolju - neodvisno - lokalno : Ljubljana. Priročnik. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tomaž Poje in Matjaž Durič in Tine Premrl in Nike Krajnc (2012) Bioplinska naprava "Jezera" : Murska Sobota. Priročnik. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc in Tine Premrl in Tina Jemec (2012) Raba lesnih sekancev v podjetju : prijazno okolju - neodvisno - konkurenčno : Ljubljana. Priročnik. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Viktor Jejčič in Tomaž Poje in Nike Krajnc in Tine Premrl (2012) Proizvodnja in raba čistega rastlinskega olja v Jablah : prijazno okolju - neodvisno - lokalno : Loka pri Mengešu. Priročnik. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tine Premrl in Nike Krajnc (2012) Daljinsko ogrevanje na lesne sekance : okolju prijazno - lokalno - konkurenčno : Lenart. Priročnik. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc in Tine Premrl (2012) Ogrevanje rastlinjakov z lesnimi sekanci : prijazno okolju - neodvisno - konkurenčno : Novo mesto. Priročnik. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc in Tina Jemec in Mitja Piškur in Janez Petek (2012) Slovenia. NEDOLOČENO, Ljubljana.

Tina Jemec in Nike Krajnc (2012) Introduction. V: Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin : situation report on forest biomass use in Mediterranean region. [s. l.], Ljubljana, I-III.

Nike Krajnc in Tina Jemec (2012) Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin : situation report on forest biomass use in Mediterranean region. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2012) Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc in Tina Jemec (2012) Development of biomass trade and logistics centres for sustainable mobilisation of local wood biomass resources : interim technical implementation report (IR) : period covered from 01/05/11 to 31/10/12. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc in Tine Premrl in Tina Jemec (2012) PROFORBIOMED: promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin eprogress report 3: submited version: period from 2012-03-01 to 2012-08-31. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nike Krajnc in Mitja Piškur (2011) Drva in lesni sekanci : kakovost lesnih goriv. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc in Primož Simončič in Lado Kutnar in Gregor Božič in Robert Robek in Tomaž Kralj (2011) Strokovne podlage za revitalizacijo izbranih območij na pridobivalnem področju RTH : elaborat. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2011) Wood energy technologies : technical report : partnership programmes - TCDC/TCCT - TCP/YUG/3201 (D). Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc in Tine Premrl (2011) PROFORBIOMED : promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin : progress report 1 : submited version : period from 2010-09-15 to 2011-08-31. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nike Krajnc in Tine Premrl (2010) Biomasni logistični in trgovski centri : trije koraki do uspešne realizacije projekta : smernice. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc (2010) Development of biomass trade and logistics centres for sustainable mobilisation of local wood biomass resources: promotion/dissemination projects - save, altener, steer and integrated initiatives, part B - detailed description of the action. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc in Mitja Piškur in Marjan Dolenšek in Gregor Božič in Jaka Klun (2009) Zunajgozdni nasadi hitrorastočih drevesnih in grmovnih vrst. Strokovna knjiga. Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc in Tine Premrl (2009) Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji : 2008/2009. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Ljubljana.

Nike Krajnc in Mitja Piškur in Jaka Klun in Tine Premrl in Barbara Piškur in Robert Robek in Marija Mihelič in Iztok Sinjur (2009) Lesna goriva : drva in lesni sekanci : proizvodnja, standardi kakovosti in trgovanje. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Marija Mihelič in Nike Krajnc in Mitja Piškur in Primož Simončič in Gal Kušar in Andrej Kobler (2009) Slovenia's national inventory report 2009 for Sector LULUCF. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved in Hojka Kraigher in Dušan Jurc in Marko Kovač in Primož Simončič in Miran Čas in Špela Planinšek in Anže Japelj in Jaka Klun in Milan Kobal in Nike Krajnc in Lado Kutnar in Mitja Piškur in Tine Premrl in Robert Robek in Iztok Sinjur in Urša Vilhar (2008) Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2007) Lastniki gozdov, kmetje in zelena elektrika. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc (2007) Lastniki gozdov in prodaja toplote iz lesa. Strokovna knjiga. Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc in Mitja Piškur in Mirko Medved (2007) Gozd in les - razvojna priložnost Slovenije. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Robert Robek in Nike Krajnc (2007) Kmetje in proizvodnja biogoriv. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc in Mitja Piškur (2006) Tokovi okroglega lesa in lesnih ostankov v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). str. 31-54. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc (2006) Vrednotenje sedanjega in prihodnjega pomena gozdnih proizvodov v Sloveniji: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc in Julije Domac (2005) Računalniška aplikacija za oceno socialnoekonomskih in okoljskih vplivov povečane rabe lesne biomase - primerjava rezultatov med izbranima regijama v Sloveniji in na Hrvaškem. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). str. 85-112. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc in Robert Robek in Mitja Piškur in Jaka Klun in Branko Vodopivec in Robert Mavsar in Robert Krajnc in Mirko Medved (2005) Supply and utilization of bioenergy to promote sustainable forest management: annex 9. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek in Nevenka Bogataj in Jaka Klun in Nike Krajnc in Robert Mavsar in Nikica Ogris in Mitja Piškur in Mirko Medved (2002) Napredek pridobivanje in rabe lesa za razvoj podeželja v občini Solčava : študija = Forest operation improvements for rural development in Slovenia : case study. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2002) WP3:Market analysis of biomass CHP: country report for Slovenia. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc in Matjaž Šlibar (2002) WP2:National and international activities on biomass CHP: country report for Slovenia. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mihael Gabrijel Tomšič in Fouad Al-Mansour in Stane Merše in Andreja Urbančič in Primož Simončič in Nike Krajnc (2002) Dopolnitev proizvodno-emisijskih modelov sektorjev: gozdarstvo, kmetijstvo, odpadki in promet. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Franc Ferlin in Nike Krajnc in Lado Kutnar in Matjaž Čater (1999) Biotska pestrost gozdov v novejših mednarodnih in domačih pravnih dokumentih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). str. 237-279. ISSN 0351-3114

Robert Robek in Mirko Medved in Lojze Žgajnar in Nike Krajnc in Borut Bitenc (1998) Removing barriers to Biomass District Heating Projects in Slovenia. Analysis of Wood Biomass Potential in Slovenia: Final report. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat in Nike Krajnc Network analysis of biomass supply chain in Slovenia. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Peter Prislan in Nike Krajnc in Mitja Piškur Kakovost pelet na slovenskem trgu 2015. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

SHIFT + A