na glavno vsebino
dr. Anže Japelj

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

dr. Anže Japelj

FUNKCIJEprojektno-raziskovalno delo, terenske meritve

PODROČJE DELAokoljska ekonomika, nelesne gozdne dobrine in kmetijsko-gozdarski sistemi, gozdne inventure

Življenjepis

Izobrazba

  • dodiplomski študij: 2000-2006, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, univerzitetni študij. Naslov diplomske naloge: Analiza informacijskih vrzeli podatkov gozdne inventure v Sloveniji v luči zahtev ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE). Mentor: prof.dr. Milan Hočevar,
  • podiplomski študij: 2008-2016, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti, znanstveno področje gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, doktorski študij. Naslov predloga naloge: Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev in njegova vloga pri oblikovanju politik trajnostne rabe gozdnih virov. Mentor: doc.dr. Luka Juvančič, somentor: doc.dr. Janez Pirnat.

Zaposlitev
od 01.10.2006 naprej: Gozdarski inštitut Slovenije, na delovnem mestu Asistent.

Posebna znanja

  • priprava in vodenje fokusnih skupin,
  • oblikovanje anketnih vprašalnikov, tudi v spletni obliki,
  • poznavanje uporabe programskih orodij za ekonometrično modeliranje (NLOGIT in Ngene).
     

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Gregor Božič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Domen Finžgar in Katarina Flajšman in Anže Japelj in Dušan Jurc in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Lado Kutnar in Tom Levanič in Aleksander Marinšek in Nikica Ogris in Matej Rupel in Primož Simončič in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Saša Vochl in Marjana Westergren in Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Marko Kovač in Mitja Skudnik in Anže Japelj in Špela Planinšek in Saša Vochl in Franc Batič in Damijana Kastelec in Dušan Jurc in Maja Jurc in Primož Simončič in Milan Kobal (2014) Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Priročnik. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Andreja Ferreira in Tine Premrl in Nikica Ogris in Anže Japelj in Jaka Klun in Mitja Skudnik in Robert Robek in Tina Jemec in Špela Jagodic (2011) Strokovne podlage Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gal Kušar in Anže Japelj in Mitja Skudnik in Špela Planinšek in Andreja Ferreira in Jure Žlogar in Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon Life+ : 1. mejnik. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Anže Japelj in Milan Hočevar (2008) Analiza informacijskih vrzeli podatkov gozdne inventure v Sloveniji v luči zahtev Ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE). Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). str. 55-68. ISSN 0351-3114

Mirko Medved in Hojka Kraigher in Dušan Jurc in Marko Kovač in Primož Simončič in Miran Čas in Špela Planinšek in Anže Japelj in Jaka Klun in Milan Kobal in Nike Krajnc in Lado Kutnar in Mitja Piškur in Tine Premrl in Robert Robek in Iztok Sinjur in Urša Vilhar (2008) Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Špela Planinšek in Urša Vilhar in Andreja Ferreira in Gal Kušar in Anže Japelj in Peter Krma in Barbara Polanšek in Maša Tenčić in Mihej Urbančič in Lado Kutnar in Andrej Gartner in Simon Resman (2007) Gozd in voda : rezultati projekta Interreg IIIA. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar in Kušar Gal in Anže Japelj (2005) Pravilnost ugotavljanja podatkov o lesni zalogi in prirastvu: ekspertiza. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

SHIFT + A