na glavno vsebino
dr. Boštjan Mali

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

dr. Boštjan Mali

PODROČJE DELAgozdnogospodarsko načrtovanje, varstvo okolja, ekologija in varstvo tal

Življenjepis

Izobrazba

  • Osnovna šola: 1988-1996, Osnovna šola Preserje pri Radomljah, Radomlje
  • Srednja šola: 1996-2000, Srednja ekonomska šola, ŠCRM Kamnik
  • Dodiplomski študij: 2000-2006, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, univerzitetni študij. Naslov diplomske naloge: Poškodbe tal po sečnji s strojem za sečnjo in spravilu lesa z zgibnim polprikoličarjem. Mentor: prof. dr. Boštjan Košir (8.5.2006)
  • Podiplomski študij: 2006–2012, Interdisciplinarni podiplomski študijski program Varstvo okolja. Naslov doktorske disertacije: Vpliv smučišča na tla in pritalno vegetacijo. Mentor: izr. prof. dr. Hojka Kraigher (11.4.2012)

Zaposlitev
od 2.4.2007 naprej na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Trenutno na delovnem mestu asistent z doktoratom.

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Giorgio Matteucci in Bruno De Cinti in Andrej Verlič in Janez Pirnat in Primož Oven in Ida Poljanšek in Viljem Vek in Milan Kobal in Janja Zule in Mija Sežun in Domen Finžgar in Marjana Westergren in Hojka Kraigher in Marina Katanić in Saša Orlović in Tine Grebenc in Bratislav Matović in Marko Bajc in Martina Lavrič in Mitja Ferlan in Klemen Eler in Dominik Vodnik in Gal Fidej in Andrej Rozman in Thomas A. Nagel in Igor Dakskobler in Jurij Diaci in Daniel Žlindra in Urša Vilhar in Katarina Čufar in Peter Prislan in Maks Merela in Luka Krže in Jožica Gričar in Boštjan Hribernik in Igor Potočnik in Davor Kržišnik in Boštjan Lesar in Miha Humar in Nejc Thaler in Mojca Žlahtič in Aleš Ugovšek in Milan Šernek in Boštjan Mali in Laura Žižek Kulovec in Primož Simončič (2015) Monitoring v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu: zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les, [Ljubljana, 19. maj 2015]. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Marko Kovač in Boštjan Mali in Jure Žlogar in Špela Planinšek in Saša Vochl (2015) Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tomaž Vernik in Boštjan Mali (2015) Information on LULUCF actions Slovenia. Drugo. / , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Mitja Skudnik in Milan Kobal in Andreja Ferreira in Gregor Meterc in Tom Levanič in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Špela Planinšek in Boštjan Mali in Saša Vochl in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič in Andrej Verlič (2014) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 4: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Daniela Tonti in Gherardo Chirici in Marco Marchetti in Andrej Kobler in Andreja Ferreira in Boštjan Mali in Marko Kovač in Lado Kutnar in Milan Kobal in Andrej Grah in Laura Žižek Kulovec in Saša Vochl (2014) Action 3 - ECo : report n. 3 (2014-02) : Action ECo IT & ECo SI. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Milan Kobal in Tom Levanič in Andreja Ferreira in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Mitja Skudnik in Boštjan Mali in Saša Vochl in Gregor Meterc in Maja Jurc in Primož Simončič (2013) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 3: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Lado Kutnar in Boštjan Mali in David Hladnik (2012) Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema : zaključno poročilo o rezultatih cilnega raziskovalnega projekta V4-1070. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ines Štraus in Marko Bajc in Tine Grebenc in Boštjan Mali in Hojka Kraigher (2011) Tipi ektomikorize pri sadikah bukve (Fagus sylvatica L.) v rizotronih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). str. 23-36. ISSN 0351-3114

Gaby Deckmyn in Boštjan Mali in Hojka Kraigher in Niko Torelli in Maarten Op de Beeck in Reinhart J. M. Ceulemans (2009) Using the process-based stand model ANAFORE including bayesian optimisation to predict wood quality and quantity and their uncertainty in Slovenian Beech. Silva Fennica (3). str. 523-533. ISSN 0037-5330

Boštjan Mali (2007) Kvaliteta lesa v semenskem sestoju na Blegošu : seminarsko delo. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

SHIFT + A