na glavno vsebino
dr. Marko Kovač

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

dr. Marko Kovač

PODROČJE DELAgozdnogospodarsko načrtovanje, inventure, indikatorji, habitatni tipi, ekosistemske storitve

Življenjepis

Področje dela

  • Planiranje in gospodarjenje z gozdnimi viri in varovanimi gozdnimi območji,
  • večnamenske gozdne inventure in monitoring gozdnih ekosistemov,
  • razvoj kazalcev za spremljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in ohranjanja biotske pestrosti gozdne krajine in ekosistemov,
  • razvoj dobrih praks za gospodarjenje z gozdovi in gozdnimi habitatnimi tipi,
  • teorija in planiranje storitev gozdnih ekosistemov.

Zaposlitve

1982 - 1983: Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo
1983 – 1984: Gozdno gospodarstvo Ljubljana
1984 - Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Izobrazba

1981: Diploma, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
1991: Magisterij gozdarskih znanosti, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
2002: Doktorat tehniških znanosti, Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETHZ)

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Primož Simončič in Mitja Ferlan in Marko Kovač in Lado Kutnar in Tom Levanič in Nikica Ogris in Špela Planinšek in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Jure Žlogar in Saša Vochl (2016) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2015. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gregor Božič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Domen Finžgar in Katarina Flajšman in Anže Japelj in Dušan Jurc in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Lado Kutnar in Tom Levanič in Aleksander Marinšek in Nikica Ogris in Matej Rupel in Primož Simončič in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Saša Vochl in Marjana Westergren in Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Primož Simončič in Marko Kovač in Matjaž Čater in Tom Levanič in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra (2015) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2014: Vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2014 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Boštjan Mali in Jure Žlogar in Špela Planinšek in Saša Vochl (2015) Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Matjaž Čater in Aleksander Marinšek in Andreja Ferreira in Daniel Žlindra in Iztok Sinjur in Saša Vochl in Klemen Eler in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič (2015) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, Mejnik 5 epo pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing": št.: MOP 2511-11-25-0026. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Mitja Skudnik in Anže Japelj in Špela Planinšek in Saša Vochl in Franc Batič in Damijana Kastelec in Dušan Jurc in Maja Jurc in Primož Simončič in Milan Kobal (2014) Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Priročnik. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Primož Simončič in Marko Kovač in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra (2014) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2013 : [vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2013 v skladu s pravilnikom o varstvu gozdov (2009)]. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Daniela Tonti in Gherardo Chirici in Marco Marchetti in Andrej Kobler in Andreja Ferreira in Boštjan Mali in Marko Kovač in Lado Kutnar in Milan Kobal in Andrej Grah in Laura Žižek Kulovec in Saša Vochl (2014) Action 3 - ECo : report n. 3 (2014-02) : Action ECo IT & ECo SI. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Mitja Skudnik in Milan Kobal in Andreja Ferreira in Gregor Meterc in Tom Levanič in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Špela Planinšek in Boštjan Mali in Saša Vochl in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič in Andrej Verlič (2014) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 4: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

P. Bambi in Lado Kutnar in Mitja Skudnik in Maarten De Groot in Marko Kovač in Tine Grebenc in Gregor Meterc in Maja Jurc (2014) Action 7 - ForBD: report n. 3 (2014-02) eaction ForBD & ForBD-SI. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Ferlan in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Marko Kovač (2013) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2012 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2012 v skladu s pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Mitja Ferlan in Lado Kutnar in Tom Levanič in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2013) Predlog metodologije za spremljanje stanja gozdov za l. 2014 : predlog metodologije v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009) in mednarodnimi zavezami (d. v.). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Milan Kobal in Tom Levanič in Andreja Ferreira in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Mitja Skudnik in Boštjan Mali in Saša Vochl in Gregor Meterc in Maja Jurc in Primož Simončič (2013) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 3: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Kobler in Marko Kovač in Lado Kutnar (2013) Action 3 - ECo ereport n. 2 (2013-02): Action ECo & ECo SI. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Lado Kutnar in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Marko Kovač (2012) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2011 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2011 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Lado Kutnar in Boštjan Mali in David Hladnik (2012) Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema : zaključno poročilo o rezultatih cilnega raziskovalnega projekta V4-1070. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Mitja Ferlan in Milan Kobal in Tom Levanič in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2012) Predlog metodologije za spremljanje stanja gozdov za l. 2013 : predlog metodologije v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009) in mednarodnimi zavezami (d. v.). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Lado Kutnar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Tom Levanič in Andrej Verlič (2011) Raziskovalna ploskev Brdo. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Lado Kutnar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra (2011) Spremljanje stanja gozdnih ekosistemov. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Skudnik in Marko Kovač (2011) Popis poškodovanosti gozdov. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Marko Kovač (2011) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218, Mejnik 5: po pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE07ENV/D/000218 »Further Developement and Implementation of an EU‐Level Forest Monitoring System«, št.: MKGP 2311‐11‐000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Daniela Stojanova in Robert Krajnc in Špela Jagodic in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218: mejnik 4. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Daniela Stojanova in Robert Krajnc in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 3. mejnik. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Ferlan in Marko Kovač in Tom Levanič in Gal Kušar in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Matej Rupel in Mitja Skudnik in Mihej Urbančič in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2010) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2009 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2009 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Nikica Ogris in Tom Levanič in Matjaž Čater in Daniela Stojanova in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Tinca Brišnik in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač in Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 2. mejnik. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač (2009) Kontrolna vzorčna metoda v Sloveniji - zgodovina, značilnosti in uporaba. Znanstvena knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tinca Brišnik in Marko Kovač in Tom Levanič in Gal Kušar in Lado Kutnar in Matej Rupel in Mitja Skudnik in Mihej Urbančič in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2009) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2008 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2008 v skladu s Pavilnikomo varstvu gozdov (2000, 2006). Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Gal Kušar in Robert Robek (2008) Strokovno mnenje o osnutku gozdnogospodarskega načrta za GGE Vzhodno Pohorje (2008-2017). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Gal Kušar in Lado Kutnar in Robert Robek (2008) Splošne pripombe na vsebino gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved in Hojka Kraigher in Dušan Jurc in Marko Kovač in Primož Simončič in Miran Čas in Špela Planinšek in Anže Japelj in Jaka Klun in Milan Kobal in Nike Krajnc in Lado Kutnar in Mitja Piškur in Tine Premrl in Robert Robek in Iztok Sinjur in Urša Vilhar (2008) Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Špela Planinšek in Urša Vilhar in Andreja Ferreira in Gal Kušar in Anže Japelj in Peter Krma in Barbara Polanšek in Maša Tenčić in Mihej Urbančič in Lado Kutnar in Andrej Gartner in Simon Resman (2007) Gozd in voda : rezultati projekta Interreg IIIA. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač (2006) Analiza načrtovalskega sistema za gospodarjenje z gozdovi in razvoj celostnih metodologij za spremljanje stanja in usmerjanje razvoja gozdnih ekosistemov, skupin. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar in Robert Mavsar in Marko Kovač (2002) Zdravstveno stanje gozdov v Sloveniji v letu 2000. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). str. 119-157. ISSN 0351-3114

Marko Kovač (2002) Izdelava modelov za presojo vplivov različnih vrst posegov na gozd in gozdni prostor. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač (2002) Izboljšanje intervalnih ocen dendrometrijskih podatkov izmerjenih na stalnih vzorčnih ploskvah s stratifikacijo. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin in Mitja Piškur in Darij Krajčič in Matjaž Čater in Marko Kovač in Robert Mavsar in Nikolaj Torelli (2002) Strokovne podlage za vključitev Slovenije v vseevropsko shemo certificiranja gozdov. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dragan Matijašič in Marko Kovač (2002) MCPFE Classification of protected and protective forest areas in Europe. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Marko Kovač in Primož Simončič in Andreja Ogulin (1998) Poročilo o vplivih na okolje - segment "gozdne površine", "tla" in "rastline" za avtocestni odsek Naklo - Kranj V.. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Franc Ferlan in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Živan Veselič in Dragan Matjašič in Sašo Golob in Maja Jurc in Lado Kutnar in Mirko Medved in Miran Čas in Gregor Božič in Andreja Ogulin-Iskra in Jošt Jakša (1998) National Questionnaire - Slovenia: Multi country report of forestry. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač (1997) Dosedanji koncept popisa propadanja gozdov in razvoj celostnega ekološkega monitoringa. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). str. 23-52. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar in Andreja Ferreira in Andreja Ogulin-Iskra in David Hladnik in Marko Kovač in Metka Špes (1997) Snovanje modelov za preučevanje vplivov na okolje: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znansveno - raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Primož Simončič in Nevenka Bogataj in Franc Batič in Dušan Jurc in Milan Hočevar (1995) Monitoring propadanja gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar in David Hladnik in Marko Kovač (1994) Digitalne ortofoto karte za kartiranje gozdnih sestojev. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). str. 149-177. ISSN 0351-3114

Franc Batič in Dušan Jurc in Janko Kalan in Marko Kovač in Anton Kralj in Vid Mikulič (1994) Impact of polluted gasses from Thermal Power Plant in Šoštanj, Slovenia, on forest environment:a brief expertise on cause-consequence relationship in forest decline studies carried out on Slovenian Forestry Institute: world bank report: expertise. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač (1992) Poizkus kritične razčlembe gozdarskega informacijskega sistema. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). str. 123-160. ISSN 0351-3114

Lojze Čampa in Evgenij Azarov in Marko Kovač in Ivan Žonta (1989) Postopki za izdelavo gozdarskih kart M 1:25.000 oz. 1:50.000 eraziskovalna naloga. Tehnično poročilo. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Marko Kovač (1988) Prostorska informatika v gozdarstvu in njena perspektiva. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). str. 161-178. ISSN 0351-3114

Anton Kralj in Marko Kovač in Ivan Žonta (1985) Digitalna interpretacija slovenskega prostora: raziskovalna naloga. Projektno poročilo. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marko Kovač Usklajevanje mednarodne metodologije za spremljanje stanja gozdov - mednarodni program sodelovanja "Gozd" (ICP Forest): zaključni elaborat projekta. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač Klasifikacija in vrednotenje primernosti strukture gozdov za načrtovanje trajnostnega večnamenskega (multifunkcionalnega) in sonaravnega gospodarjenja z njimi. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

SHIFT + A