na glavno vsebino
doc. dr. Matjaž Čater

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

doc. dr. Matjaž Čater

FUNKCIJERaziskovalec

PODROČJE DELAgozdna ekofiziologija, gojenje, študij dejavnikov minimuma, rastiščne zahteve ključnih drevesnih vrst, stres

Življenjepis

Izobrazba

 • 1994 - diploma, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, Oddelek za gozdarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 1998 - magisterij, magister znanosti, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 2001 – doktorat, doktor znanosti, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Zaposlitev
 • 1.1.1996-30.4.2001 mladi raziskovalec, Gozdarski Inštitut Slovenije
 • 1.5.2001-raziskovalec, Gozdarski Inštitut Slovenije
 • 1.6.2012 - delna zaposlitev na Mendelovi Univerzi, Fakulteta za Gozdarstvo in lesarstvo, Oddelek za gojenje, Češka Republika; www.ldf.mendelu.cz/en

 
Habilitacija in izvolitve

 • Marec 2012 - Docent za področje gojenja, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Raziskovalno delo na tujih inštitucijah

 • Field techniques for environmental physiology,  Almeria, Španija;   
 • 1998 Tree growth at high altitude and high latitude, Obergurgl, Avstrija;
 • 1999/2000 Institut für Waldökologie UNI-BOKU, Dunaj (2.11.1999 - 1.2.2000), Avstrija;
 • 2000, Management of floodplain forests, Židlochovice, Češka republika;
 • 2000Improvement and Silviculture of oaks IUFRO, Zagreb, Hrvaška
 • Expert meeting in preparation of the sixth meeting of SBSTTA (26-30.9.); Federal agency for  nature conservation, Isle of Vilm, Nemčija, predstavnik r. Slovenije
 • The convention on Biological Diversity, SBSTTA (subsidiary body on scientific, technical and technological advice), Montreal, Kanada, predstavnik r. Slovenije
 • European network for a long term forest Ecosystem and Landscape research Programme - COST E 25 ENFORS, Horsholm,  Danska, predstavnik r. Slovenije
 • Water and Society; needs, challenges and restrictions, Dunaj, Avstrija
 • Vodja bilateralnega sodelovanja med R. Srbijo in R. Slovenijo 2005-2006

Pedagoške aktivnosti

 • Vabljeni predavatelj na Fakulteti na matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, zimski in poletni semester 2010, 2013, 2014
 • Vabljeni predavatelj na Faculty of Forestry and Wood technology at Mendel University, Brno, European Forestry, zimski in poletni semester 2012, 2013, 2014
   

Članstvo

 • IUFRO officeholder, Deputy Coordinator 8.01.05
 • član ProSilva
 • član Society of Experimental Botany, Lancaster University, UK
 • član Društva za rastlinsko fioziologijo Slovenije
 • član drušva rejcev malih živali na GIS
 • Nacionalni strokovnjak za sodelovanje pri izvajanju konvencije o biološki raznovrstnosti (področje indikatorjev biotske raznolikosti in gozdarstva); www.sigov.si/mop/
 • Vodja laboratorija za ekofiziologijo in gojenje na GIS

Organizacija

 • Organizator mednarodne IUFRO konference
 • Predsednik znanstvenega odbora


Bibliografija

 • 28 izvirnih znanstvenih člankov
 • 11 vabljenih predavanj na tujih univerzah

Laboratorij za ekofiziologijo in gojenje gozda

Področje gozdne ekofiziologije, s svojo vsebino dopolnjuje področje proučevanja gojenja gozdov. Odzivi gozdnega drevja so omejeni na poznavanje delovanja osnovnih okoljskih dejavnikov (svetlobe, preskrbe z vodo, odzivi na različne ravni CO2), ki jih z neposrednimi meritvami v proučevanih gozdnih ekosistemih uspešno primerjamo z referenčnimi in tako pojasnimo raven stresa, prilagajanje drevja kot tudi odzive na pretekle človekove vplive (gospodarjenje).

Laboratorij za ekofiziologijo in gojenje omogoča proučevanje neposrednega odziva drevja in sledenje spremembam odzivov v realnem času. Ključna naloga je povezovanje odzivov gozdnega drevja pridobljenega z meritvami.

Svetlobne razmere opredeljujejo preživetje in obstoj vrst, njihovo razprostranjenost in dinamiko.  V procesu proučevanja določamo količino potencialnega sončevega sevanja, ki jih izvajamo s pomočjo sistema hemisfernih fotografij ali neposrednega sončevega sevanja, ki ga izmerimo s specifičnimi merilnimi tipali (PAR tipala). Kontinuirane meritve lahko podajo vrednost trenutnih parametrov, ki jih s pomočjo spominskih enot (datalogerji) interpretiramo v daljših časovnih okvirih. Poleg intenzitete sevanja omogočajo R/FR tipala primerjavo kakovosti sevanja z ugotavljanjem razmerja med različnimi spektralnimi območji.

Vodne razmere predstavljajo v času spreminjajočih okoljskih dejavnikov in prerazporeditve padavin ključni dejavnik za preživetje in obstoj drevesnih vrst. Uspešnost preskrbe v kontinuumu tla-rastlina-atmosfera lahko merimo z določanjem vrednosti vodnega potenciala s pomočjo tlačne komore, posredno pa s pomočjo primerjave med količino porabljene vode in stopnjo asimilacije za določanje učinkovitosti  njene porabe.

Ker so odzivi listopadnega gozdnega drevja sezonsko pogojeni, je večina meritev asimilacije glede na intenziteto svetlobe ali količino okoljskega CO2 časovno vezana na rastno (vegetacijsko) obdobje. Odzive spremljamo s pomočjo IRGA merilca, ki beleži razlike porabe CO2 in vode glede na ostale okoljske parametre na osnovi absorbcije v IR delu spektra, vključno z dinamiko dihanja tal. Vse procese dopolnjujejo mikrometeorološki parametri (T, zračna vlaga , zračni tlak).

Omenjene parametre primerjamo v različnih sestojih in jih glede na njihov odziv povezujemo z različnimi okoljskimi in človekovimi dejavniki in načinom  gospodarjenja v različnih razvojnih fazah.  V času spreminjajočih okoljskih razmer so za poznavanje prilagoditev pomembne primerjave z  odzivi v pragozda.

Področje raziskav

 • Polifunkcionalno delovanja gozda kot ekosistema
 • Načini gospodarjenja z gozdom
 • Vplivi odziva različnih gojitvenih sistemov
 • Gozdne in sestojne strukture, njihove funkcije
 • Strategije gojenja gozdov in različni tipi gozdov v Sloveniji
 • Aktualna problematika in razvojnimi koncepti gojenja gozdov v Evropi in svetu
 • Raziskave pragozdov in gozdnih rezervatov
 • Proučevanje procesov naravnega pomlajevanja in odzivov med vrstami
 • Ekologija sestojnih vrzeli
 • Konkurenca med posameznimi drevesnimi vrstami
 • Stabilnost in biotska pestrost gozdov
 • Svetlobne in vodne razmere - ekološka dejavnika v gozdovih
 • Stres in reakcijska sposobnost gozda v spremenjenih okoljskih razmerah

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Matjaž Čater in Andrej Kobler (2017) Light response of Fagus sylvatica L. and Abies alba Mill. in different categories of forest edge % Vertical abundance in two silvicultural systems. Forest Ecology and Management (391). str. 417-426. ISSN 0378-1127 (V tisku - Author's post-print)

Matjaž Čater (2015) A 20-Year Overview of Quercus robur L. Mortality and Crown Conditions in Slovenia. Forests, 6 (3). str. 581-593. ISSN 1999-4907

Andrej Kobler in Klaus Borger in Zoran Grecs in Aleksander Marinšek in Dušan Roženbergar in Thomas A. Nagel in Matjaž Čater in Marjana Westergren in Gregor Božič in Hojka Kraigher in Klemen Jerina in Robert Brus in Jurij Diaci in Gal Fidej in Andrej Rozman in Igor Dakskobler in Aleš Straže in Željko Gorišek in Maks Merela in Luka Krže in Katarina Čufar in Nike Krajnc in Andrej Breznikar (2015) Pogled na žled: delavnica o Gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepih po ujmah večjih razsežnosti zbornik povzetkov. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana. (V tisku - Author's post-print)

Gregor Božič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Domen Finžgar in Katarina Flajšman in Anže Japelj in Dušan Jurc in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Lado Kutnar in Tom Levanič in Aleksander Marinšek in Nikica Ogris in Matej Rupel in Primož Simončič in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Saša Vochl in Marjana Westergren in Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Primož Simončič in Marko Kovač in Matjaž Čater in Tom Levanič in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra (2015) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2014: Vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2014 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Matjaž Čater in Aleksander Marinšek in Andreja Ferreira in Daniel Žlindra in Iztok Sinjur in Saša Vochl in Klemen Eler in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič (2015) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, Mejnik 5 epo pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing": št.: MOP 2511-11-25-0026. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Aleksander Marinšek in Mateja Cojzer in Lado Kutnar in Matjaž Čater in Nenad Zagorac in Andrej Breznikar in Matjaž Zupanič in Milan Kobal (2014) Rastiščne, vegetacijske in gozdnogojitvene posebnosti v gge slovenska bistrica (6. delavnica Javne gozdarske službe na OE ZGS Maribor). Drugo. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Matjaž Čater (2014) Mortaliteta in osutost krošenj doba (Quercus robur L.) na trajnih ploskvah – 20-letni pregled. Acta Silvae et Ligni (105). str. 17-25. ISSN 2335-3112

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Mitja Skudnik in Milan Kobal in Andreja Ferreira in Gregor Meterc in Tom Levanič in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Špela Planinšek in Boštjan Mali in Saša Vochl in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič in Andrej Verlič (2014) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 4: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

E. D'Andrea in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Milan Kobal in M. Micali in F. Sicuriello in Primož Simončič in G. Matteucci (2014) Action 6 - ForC: report n. 3 (2014-02): action ForC & ForC-SI. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Milan Kobal in Tom Levanič in Andreja Ferreira in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Mitja Skudnik in Boštjan Mali in Saša Vochl in Gregor Meterc in Maja Jurc in Primož Simončič (2013) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 3: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Lado Kutnar in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Marko Kovač (2012) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2011 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2011 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matjaž Čater (2011) Svetlobne razmere v gozdu. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matjaž Čater (2010) Osmotska komponenta vodnega potenciala in prilagoditev odraslih dobovih sestojev (Quercus robur L.) na sušni stres z različno sestojno gostoto. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). str. 33-38. ISSN 0351-3114

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Nikica Ogris in Tom Levanič in Matjaž Čater in Daniela Stojanova in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Tinca Brišnik in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač in Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 2. mejnik. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc in Nikica Ogris in Andrej Kobler in Lado Kutnar in Gregor Božič in Klemen Bergant in Primož Simončič in Urša Vilhar in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Maja Jurc in Matjaž Čater in Gal Kušar in Andreja Ferreira in M. Westergren in Barbara Štupar in Iztok Sinjur in Lučka Kajfež-Bogataj in Zalika Črepinšek (2006) Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Andrej Martinčič in Matjaž Čater in Polona Kalan in Igor Smolej in Primož Simončič (2004) Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer in gospodarjenja: zaključno poročilo projekta št. V4-0438-01. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin in Mitja Piškur in Darij Krajčič in Matjaž Čater in Marko Kovač in Robert Mavsar in Nikolaj Torelli (2002) Strokovne podlage za vključitev Slovenije v vseevropsko shemo certificiranja gozdov. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matjaž Čater (2001) Osutost doba (Quercus robur L.) na trajnih raziskovalnih ploskvah v obdobju 1995-2000. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). str. 41-55. ISSN 0351-3114

Matjaž Čater in Franc Batič (1999) Nekateri ekofiziološki kazalci stresa pri dobu (Quercus robur L.) v severovzhodni Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (58). str. 47-83. ISSN 0351-3114

Franc Ferlin in Nike Krajnc in Lado Kutnar in Matjaž Čater (1999) Biotska pestrost gozdov v novejših mednarodnih in domačih pravnih dokumentih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). str. 237-279. ISSN 0351-3114

Matjaž Čater in Primož Simončič in Franc Batič (1999) Pre-dawn water potential and nutritional status of pedunculate oak (Quercus robur L.) in the north-east of Slovenia. Phyton: annales rei botanicae . str. 13-22. ISSN 0079-2047

Hojka Kraigher in Gregor Božič in Matjaž Čater in Miran Čas in Dušan Jurc in Maja Jurc in Polona Kalan in Lado Kutnar in Tone Kralj in Robert Robek in Primož Simončič in Igor Smolej in Sašo Žitnik in Magda Špenko in Andrej Hren (1999) Raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih stadijih gozda: elaborat. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jože Velnar in Igor Smolej in Primož Simončič in Robert Mavsar in Polona Kalan in Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Andrej Breznikar in Dušan Jurc in Maja Jurc in Matjaž Čater in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Goetz Palfner in Franc Ferlin in Sašo Žitnik in Claudine Muller in Anton Lejko (1999) Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo : Murska Sobota, 12.-13.oktober 1999. V: Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo, Murska Sobota.

SHIFT + A