na glavno vsebino

Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev

Projekt Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev (V4-1812) poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri«, ki ga sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ja...

ARRS MKGP

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.11.2018 - 31.10.2021

Presoja uspešnosti obnove gozdov s sadnjo in setvijo v Sloveniji

Pomemben del projekta predstavlja analiza dosedanje obnove gozdov s sadnjo. V analizo bo zajet pregled obsega  sadnje in setve v površinskem in finančnem smislu ter podana okvirna ocena vpliva sadnje na razvoj gozdov.  

ARRS

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.11.2018 - 31.10.2021

ARRS MKGP

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.11.2018 - 31.10.2021

JRC

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik

Trajanje: 15.09.2018 - 31.12.2021

Net4Forest – Mreža znanja za učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi

Glavni namen projekta je izobraževanje svetovalne službe ter lastnikov gozdov. Cilj projekta je izmenjava izkušenj in skupno učenje ter oblikovanje inovativnih in javno dostopnih materialov, ki bodo svetovalcem in lastnikom gozdov omogočili pridobitev ustreznih znanj za učinkovito upravljanje z gozdom.

Erasmus+

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.09.2018 - 31.08.2021

Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy

Cilji projekta so: - Povečati znanje in zagotoviti ključne kompetence v bioekonomiji za strokovnjake na področju gozdarstva. - Povečati bazo programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter vseživljenjskega učenja (VŽU) v partnerskih državah z inovativnim in celovitim programom usposabljanja na področju bioekonomije v gozdarstvu.

Erasmus+

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.09.2018 - 31.08.2021

LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji

Ključni cilj LIFE-IP NATURA.SI: izboljšati upravljanje in izvajanje Programa upravljanja območij Natura 2000. S sodelovanjem med različnimi sektorji in deležniki bomo upravljanje Nature 2000 temeljili na  doseganju rezultatov.

LIFE

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: doc. dr. Lado Kutnar

Trajanje: 01.09.2018 - 31.12.2026

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 01.08.2018 - 31.12.2021

Skladnost in časovno ujemanje med ogljikom vezanim v lesno biomaso in “eddy covariance” oceno neto ekosistemske produkcije za presvetljen gozdnat ekosistem

Skladnost in časovno ujemanje med ogljikom vezanim v lesno biomaso in “eddy covariance” oceno NEP bomo preverili za presvetljen gozdnat ekosistem v Submediteranu v Sloveniji za obdobje 2008-2020. Prevladujoče drevesne vrste na tem območju bodo izbrane za analize sezonske rasti in ocene biomase (nadzemne in podzemne): Quercus pubescens, Pinus nigra in Fraxinus ornus.

ARRS

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

Vodja projekta: dr. Jožica Gričar

Trajanje: 01.07.2018 - 30.06.2021

Odporni obrečni gozdovi kot ekološki koridorji v biosfernem rezervatu Mura-Drava-Donava

Cilj projekta REFOCuS je preprečiti upad gozdov z vgraditvijo odpornosti v obrečne gozdove z zagotavljanjem 1) novih gozdnogojitvenih metod za gospodarjenje in ohranjanje gozdov ter 2) povečanjem razpoložljivosti ustreznega sadilnega materiala, za primere, ko naravna regeneracija izostane.

Interreg

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Marjana Westergren

Trajanje: 01.06.2018 - 31.05.2021

COST Mednarodni projekt

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Maarten de Groot

Trajanje: 07.03.2018 - 07.02.2022

ARRS CRP

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Maarten de Groot

Trajanje: 11.01.2018 - 31.10.2021

ARRS CRP

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Barbara Piškur

Trajanje: 11.01.2018 - 31.10.2020

Interreg

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Marjana Westergren

Trajanje: 01.01.2018 - 31.12.2021

Horizon2020

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.01.2018 - 31.12.2021

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 15.06.2017 - 14.06.2021

LIFEWATCH - Evropska e-znanstvena infastruktura za biodiverzitetne in ekosistemske raziskave

Namen LIFEWATCH projekta je z nabavo raziskovalne opreme slovenskim raziskovalcem zagotoviti boljše pogoje za izvajanje raziskovalnih projektov spremljanja in napovedovanja učinkov globalnih sprememb na biotsko raznovrstnost. Cilj projekta je infrastrukturni razvoj oziroma naložba v zahtevnejšo razvojno raziskovalno opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje mednarodnih in nacionalnih projektov ter izboljšanje socialno-ekonomskih učinkov na biodiverziteto

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Urša Vilhar

Trajanje: 19.11.2015 - 31.12.2024

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.01.2015 - 31.12.2021

eLTER – INTEGRIRANA EVROPSKA DOLGOROČNA SOCIO-EKOLOŠKA RAZISKOVALNA INFRASTRUKTURA EKOSISTEMOV IN KRITIČNIH CON

V okviru programa Horizont 2020 je bil januarja 2015 sprejet projekt eLTER, v katerega je vključenih 28 partnerjev iz 22 nacionalnih mrež, tudi slovenska. Partner iz ZRC SAZU sodeluje v devetih delovnih sklopih. V okviru D7.1 TA (Transnational Access) je bil podan razpis in med prispelimi prijavami je v mednarodnem recenzentskem postopku sredstva za usposabljanje in izobraževanje na izbrani projektni raziskovalni postaji (Postojna Planina Cave System) dobil en kandidat iz tujine.

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Urša Vilhar

Trajanje: 01.01.2015 - 31.01.2025

SHIFT + A