na glavno vsebino
Seznam projektov

Proces spremembe in dopolnitve nacionalnega gozdnega programa (CRP V4-2219)

Proces spremembe in dopolnitve nacionalnega gozdnega programa  (CRP V4-2219)
Status
Aktiven
Vodja projekta
Partnerji
GIS (vodilni partner), Univerza v Ljubljani (BF)

Trajanje projekta:

2 leti (1.10.2022-30.9.2024)

Skupna vrednost projekta:

175.000 EUR

Financiranje:

Projekt (V4-2219) »Proces spremembe in dopolnitve nacionalnega gozdnega programa« po javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022, financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (50 %) ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (50 %).

Projekt bo obravnaval šest ključnih izzivov:

  • razmere v gozdno-lesnem sektorju so se bistveno spremenile, drugačno je tudi socio-ekonomsko in politično okolje v katerem deluje gozdno-lesni sektor,
  • podnebne spremembe vplivajo na gozd in gozdarstvo bistveno hitreje od pričakovanj,
  • številne politike na EU (npr. EU strategija za gozdove, strategija za biotsko raznovrstnost, strategija za varstvo tal) in mednarodni ravni imajo konkretne vplive na gozdno politiko na nacionalni ravni,
  • spremembe organiziranosti gospodarjenja z gozdovi v državni lasti,
  • spremembe odnosa zasebnih lastnikov do svojih gozdnih posesti,
  • pričakovanja javnosti do gozdov in njihovih storitev ter gozdarstva so vse bolj kompleksna.

Ti kažejo na potrebo po spremembah edinega strateškega dokumenta nacionalnega gozdarske politike, kar zrcali glavni namen projekta: pripraviti (i) predlog ključnih ciljev in ukrepov s katerimi bi srednje- in dolgoročno usmerjali razvoj gozdov, kot osnovo za razvoj celotnega gozdno-lesnega sektorja, (ii) seznam kazalnikov za spremljanje tega razvoja, ter (iii) predlog strukture in vsebine novega strateškega dokumenta, ki bi obravnaval ključne probleme pri gospodarjenju z gozdovi, ter je hkrati primerljiv s podobnimi strateškimi dokumenti na mednarodni ravni.

Cilj projekta je razviti postopek obnove nacionalnega gozdnega programa, ki naj bi bil tesno povezan s platformo gozdnega dialoga, kar bi zagotovilo participativno okolje za oblikovanje strateških prioritet ter ukrepov in programov za njihovo uresničevanje.

Z metodološkim 'know-how' in rezultati praktičnega testiranja pristopa želimo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotoviti strokovno podporo, predvsem v postopkovnem kontekstu.

Glavni rezultati projekta:

Trije ključni rezultati pretežno zrcalijo splošni namen projekta zato, razumljivo, neposredno prispevajo k njegovemu doseganju. Najpomembnejši rezultati torej so:

  • metodologija za opredeljevanje strateškega pomena problemov oziroma področij,
  • struktura dokumenta strateškega načrta za Slovenijo,
  • pristop spremljanja učinkovitosti participativnega postopka pri obnovi strateškega programa.

Delovni sklopi projekta:

DS1: Koordinacija in diseminacija

DS2: Priprava pregleda in ocena vpliva aktualnih politik

DS3: Evidentiranje nabora ključnih problemov prihodnjega razvoja gozdov in gozdarstva v Sloveniji, priprava nabora ciljev, kazalnikov in ukrepov ter priprava predloga strukture strateškega dokumenta

DS4: Predlog izvedbe gozdnega dialoga

SHIFT + A