Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/841 glede področja uporabe, poenostavitve pravil o skladnosti, določitve ciljev držav članic za leto 2030 in zaveze skupnemu doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2035 v sektorju rabe zemljišč, gozdarstva in kmetijstva ter Uredbe (EU) 2018/1999 glede izboljšanja spremljanja, poročanja, spremljanja napredka in pregleda

Evropska Komisija je 14.7.2021 objavila predlog Uredbe, ki prinaša spremembe in dopolnitve Uredbe EU 2018/841, dopolnitve in spremembe Uredbe EU 2018/1999 ter izpostavlja zavezo držav članic, da na v sektorju rabe tal, spremembe rabe tal, gozdarstva in celotnega kmetijstva do leta 2035 dosežejo t.i. podnebno nevtralnost. Predlog Uredbe je bil pripravljen kot del svežnja »Fit for 55«. Priprava Predloga Uredbe temelji na treh osnovnih ciljih:

  • Poenostavitvi in večji transparentnosti pravil in ciljev v sektorju LULUCF, ki bi povečali tudi učinkovitost preverjanja skladnosti;
  • Povečanju ponorov v sektorju do leta 2030 najmanj na 310 Mt CO2 ekv.;
  • Doseganju podnebne nevtralnosti sektorja zemljišč do leta 2035, ki poleg LULUCF vključuje še celotno kmetijstvo (tudi emisije CH4 in N2O).

Spremembe se bistveno razlikujejo med posameznimi obračunskimi obdobji, ki jih že določa Uredba EU 2018/841. Za obdobje 2021-2025 so spremembe minimalne. Principi obračunavanja se praktično ne spreminjajo, nespremenjen ostaja tudi koncept referenčnih vrednosti po posameznih državah članicah pri obračunavanju za gozdna zemljišča. Povečuje se fleksibilnost pri morebitnih kompenzacijah zaradi posledic naravnih ujm v gozdovih. Bistvene spremembe se nanašajo na obdobje 2026-2030. Poenostavljajo se pravila pri obračunavanju in poenotijo za vse obračunske kategorije sektorja LULUCF. Postavljen je enoten cilj za leto 2030, ki zanaša -310 Mt CO2 ekv. Ta cilj se »porazdeli« po posameznih državah članicah na podlagi dveh kriterije: dejanskih ponorov/emisij v obdobju 2016-2018 ter deleža površin zemljišč, s katerimi se gospodari, v celotni površini teh zemljišč na ravni EU. Od evropskih -310 Mt CO2 ekv ponorov, bi tako Slovenija morala zagotoviti ponor v višini - 146 kt CO2 ekv. Poleg cilja v leti 2030, bo Komisija v letu 2025, na podlagi novih energetsko-podnebnih načrtov, pripravila še letne cilje za vsako državo članico.

Večja sprememba je predvidena tudi za obdobje 2031-2035, ko naj bi se sektor LULUCF združil s celotnim kmetijstvom in skupaj v letu 2035 dosegel podnebno nevtralnost.