Seminar in delavnica iz varstva gozdov je vsakoletno srečanje v organizaciji Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) in Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), na katerem so predstavljeni aktualni problemi s področja zdravja in varstva gozdov na Slovenskem. Dogodek vsako leto gostuje v drugi območni enoti ZGS, s čimer dajemo poudarke tudi predstavitvi lokalno specifičnih tem. Letošnja že 14. seminar in delavnica sta potekala 9. maja 2024 v Dolenjskih Toplicah, v Kulturno kongresnem centru Dolenjske toplice. Prvič v 14 letih je dogodek gostila novomeška območna enota ZGS.

Zbrane je pozdravil organizator in moderator prvega dela dogodka, dr. Nikica Ogris (GIS). V nadaljevanju pa so obiskovalce nagovorili dr. Nike Kranjc – direktorica GIS, mag. Janez Zafran – vodja centralne enote ZGS in Anton Turk – vodja OE Novo mesto ZGS. Dogodka se je skupno udeležilo 98 poslušalcev.

Pester program je poleg predstavitve lokalne problematike varstva gozdov v GGO Novo mesto, ki jo je predstavil Andrej Držaj (ZGS), ponudil tudi pregled nekaterih najnovejših raziskav, najdb in ugotovitev na področju varstva in zdravja gozdov v Sloveniji.

  • Dr. Tine Hauptman (GIS) je predstavil najdbo nove bolezni v naših gozdovih - rak belega gabra (Cryphonectria carpinicola).
  • Dr. Maarten de Groot (GIS) je predstavil delne rezultate projekta »Ugotavljanje učinkovitosti izvajanja gozdnega reda za preprečevanje prenamnožitev smrekovih podlubnikov« (CRP V4-2218) o vplivu ravnanja s sečnimi ostanki na podlubnike.
  • Dr. Andreja Nève Repe (ZGS) je predstavila aktivnosti ZGS za preprečevanje širjenja velikega pajesena (Ailanthus altissima).
  • V drugem delu seminarja, ki ga je moderirala Marija Kolšek (ZGS) je dr. Nikica Ogris (GIS) govoril o vzrokih hiranja navadne bukve v Sloveniji ter priporočilih in usmeritvah za dolgoročno gospodarjenje z vidika njenega zdravja.
  • Dr. Tine Hauptman (GIS) je predstavil najdbe vrste vrtni lesar (Anisandrus dispar), v predstavitvi pa si zastavil vprašanje: »Se vedno bolj množi, ali to kaže na hiranje listavcev?«
  • Eva Groznik (GIS) je govorila o izrednih ukrepih ob najdbi karantenskega škodljivega organizma in predstavila primer simulacijske vaje za kitajskega kozlička (Anoplophora chinensis) v Kočevju.
  • V zadnji predstavitvi je mag. Andrej Breznikar (ZGS) predstavil obnovo gozda po požaru na goriškem Krasu in zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala.

V delavniškem delu dogodka smo obiskali Kočevski Rog, kjer smo si ogledali nekatere posebnosti gospodarjenja z gozdovi na tem gozdno-gospodarskem območju. Andrej Držaj (ZGS) je v sodelovanju z mag. Marijo Černe (Vodjo KE Straža-Podturn, ZGS) predstavil značilnosti območja in predvsem problematiko obnove smrekovih sestojev v luči močnih gradacij podlubnikov ter varstvo pred rastlinojedo divjadjo. En izmed postankov je omogočil tudi ogled Podsteniške koliševke, 60 globoke udornice, zavarovane tudi kot naravni spomenik, ki je izločen iz gospodarjenja kot gozdni rezervat.

Seminar in delavnica sta ponudila prenos in razširjanje novega strokovnega znanja s področja varstva gozdov in osvetlila najnovejše izzive, s katerimi se soočajo naši gozdovi. Program in predstavitve s seminarja so prosto dostopne na portalu Varstvo gozdov Slovenije: https://www.zdravgozd.si/dogodki.aspx?iddogodek=28

Dogodek je organiziran v sklopu javne gozdarske službe, ki jo financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zapisal: Simon Zidar

Foto: Simon Zidar, Nikica Ogris